Kopplade erbjudanden och flytträtt

Kopplade ”erbjudanden” och flytträtt Kostnaden för personlig rådgivning som led i distributionen av finansiella produkter är hög och ökande. Verksamheter som har försäkring som en marginalprodukt bland flera har konkurrensfördelar. Försäkring är där endast en bland flera intäktskällor, något som gör att kostnaderna för rådgivningen kan spridas på […]

Rådgivare och flytträtt

Marknadsförutsättningar Flytt av pensionskapital kommer att initieras av kunderna själva till en mycket liten del. Till skillnad från bankområdet, där ju flytträtten är obegränsad sedan länge utan att orsaka drastiska beståndsförändringar, är det kundernas finansiella rådgivare som kommer att utforma marknaden och dess spelregler och beteenden. Bankmarknaden kännetecknas […]

Vilket är konsumentintresset i ömsesidig försäkring?

Vilket är de många spararnas intresse? De många spararna – kollektivet – har intresse av att färdas gemensamt genom villkor som återspeglar och upprätthåller kollektivets intressen. Spararna har intresse av att behandlas rättvist och att delta i riskgemenskapen på lika grund. Eftersom fördelningen av bördor och fördelar mellan […]

Flytträtten skadar generationskontraktet

Generationskontraktet Ömsesidig traditionell försäkring innebär ett avtal mellan och över generationerna och därmed mellan nya och gamla sparare. Gamla sparares kapital bär upp systemet och svarar för dess risker i högre grad än nya sparares premier. Det är spararna som kollektiv som tar alla risker men de gör […]

Vilken flytträtt är fördelaktig för konsumenterna?

Vilken flytträtt är fördelaktig för konsumenterna? Statens ambition att införa flytträtt av pensionsförsäkringar utgår uttalat från den enskilde spararens intresse att kunna ompröva både produkt och leverantör. Detta är som nämnts ovan inte alltid ett problem. Flytträtt är okontroversiell för de flesta ”moderna” försäkringsprodukter. Flytt kan ske påverkansneutralt […]

Hur bör flytträtten anordnas?

Hur bör flytträtten anordnas? Flytträtten bör vara överenskommen i det enskilda försäkringsavtalet och bara omfatta försäkring som har flyttvillkor. Skälet härför är enkelt. En konsument kan ha mycket goda skäl att bara vilja tillhöra ett kollektiv som inte medger den enskilde flytträtt. I vissa försäkringar utgör flytträtten ett […]

Är flytträtt för all pensionsförsäkring i spararnas intresse?

Är flytträtt för alla försäkringsformer självklart i spararnas intresse? En tvingande flytträtt för pensionsförsäkringar kan vara i den enskildes intresse men rubbar också den gemensamma förutsättningen för kollektivet av sparare på avgörande punkter. Spararna riskerar lägre pension om obligatorisk flytträtt införs för ömsesidig traditionell försäkring. För andra försäkringsformer, […]

Flytträtt och ömsesidiga pensionsåtaganden

Fonderad riskgemenskap genom försäkring Den tryggaste pensionen fås när enskilda sluter sig samman, i ett kollektiv.  Det är också troligen den pensionsform som allt annat lika ger mest pension per premiekrona. Kollektivet kan överta den enskildes risk och pulvrisera den, dvs slå ut risken på flera. Riskerna i […]

Flytträtt och produkt, förutsättningar

Pensionsriskerna omfördelas Tjänstepensionsavtalen –pensioner knutna till anställning – förändras och lägger i dag i allt ökande utsträckning ansvaret och riskerna på den enskilde. Det ansvar för en rimlig slutpension som arbetsgivarna tidigare bar överförs på de anställda. Pensionsförmånerna bestäms av utfallet i pensionsförvaltningarna. Det är därför angeläget att […]

Flytträtt och pensionsförsäkring – en självklarhet?

Det senaste decenniet har betecknats som ”A Perfect Pension Storm”. Länder har bekymmer med att att infria sina pensionslöften. Drastiska åtgärder vidtas. Pensionsåldrarna höjs. Pensionsförmånerna reduceras. Europas befolkning grånar och en ökande andel av medborgarna har behov av såväl pension som mer hälsovård. En åtgärd inom EU har […]