Hur bör flytträtten anordnas?

Hur bör flytträtten anordnas? Flytträtten bör vara överenskommen i det enskilda försäkringsavtalet och bara omfatta försäkring som har flyttvillkor. Skälet härför är enkelt. En konsument kan ha mycket goda skäl att bara vilja tillhöra ett kollektiv som inte medger den enskilde flytträtt. I vissa försäkringar utgör flytträtten ett […]

Är flytträtt för all pensionsförsäkring i spararnas intresse?

Är flytträtt för alla försäkringsformer självklart i spararnas intresse? En tvingande flytträtt för pensionsförsäkringar kan vara i den enskildes intresse men rubbar också den gemensamma förutsättningen för kollektivet av sparare på avgörande punkter. Spararna riskerar lägre pension om obligatorisk flytträtt införs för ömsesidig traditionell försäkring. För andra försäkringsformer, […]

Flytträtt och ömsesidiga pensionsåtaganden

Fonderad riskgemenskap genom försäkring Den tryggaste pensionen fås när enskilda sluter sig samman, i ett kollektiv.  Det är också troligen den pensionsform som allt annat lika ger mest pension per premiekrona. Kollektivet kan överta den enskildes risk och pulvrisera den, dvs slå ut risken på flera. Riskerna i […]

Flytträtt och produkt, förutsättningar

Pensionsriskerna omfördelas Tjänstepensionsavtalen –pensioner knutna till anställning – förändras och lägger i dag i allt ökande utsträckning ansvaret och riskerna på den enskilde. Det ansvar för en rimlig slutpension som arbetsgivarna tidigare bar överförs på de anställda. Pensionsförmånerna bestäms av utfallet i pensionsförvaltningarna. Det är därför angeläget att […]

Flytträtt och pensionsförsäkring – en självklarhet?

Det senaste decenniet har betecknats som ”A Perfect Pension Storm”. Länder har bekymmer med att att infria sina pensionslöften. Drastiska åtgärder vidtas. Pensionsåldrarna höjs. Pensionsförmånerna reduceras. Europas befolkning grånar och en ökande andel av medborgarna har behov av såväl pension som mer hälsovård. En åtgärd inom EU har […]

Är flytträtt för pensionskapital alltid i konsumentintresset?

Flytträtt och ömsesidig traditionell försäkring Ömsesidig traditionell livförsäkring är kollektiv. Det innebär att den utjämnar fördelar och bördor mellan spararna i förhållande till deras bidrag och bärkraft, men den gör det över tiden – inte enskilda år. Den är därmed inte ”rättvis” på individnivå, har inte raka rör […]

Har din tjänstepension sänkts i år?

Har du fått sänkt tjänstepension? Om du omfattas av tjänstepensionsavtalet PA-SPR kan du ha fått din tjänstepension sänkt i år, men du har en garanterad nivå på din pension. Det kallas för bruttopension. I den garanterade nivån ingår ersättning från Pensionsmyndigheten och statlig tjänstepension från SPV. Båda pensionerna […]

Långsiktighet och pensionsförvaltning

Long-Term Investment, Motherhood and Apple-pie Exhortations to invest for the long-term have come thick and fast these past few years. It is, perhaps, surprising that the expression ‘long-term’ passes largely undefined, though the idea of “patient, engaged and productive capital” has gained some authoritative adherents. Long-term investment is […]