Argument mot flytträtt – fallande prognosavkastning

Försämrad avkastning Om obligatorisk flytträtt införs måste varje försäkringsföretag göra en bedömning om effekterna av det egna beståndet och, om än i varierande grad, placera en större andel av sina medel i mer likvida tillgångar för att kunna möta även en extrem flyttvåg. Placeringshorisonten kortas också i de […]

Argument mot flytträtt – vilket kapital tillhör kunden?

Svårigheter att beräkna flyttbart värde och självkostnad för flytt Vilket värde som faktiskt tillhör kunden är en komplicerad fråga för ömsesidig traditionell livförsäkring och problematiken illustrerar väl att frågan här gäller en form av försäkring som inte tillämpar raka rör mellan insats, värdetillväxt och förmån vid varje tidpunkt. […]

Argument mot flytträtt – moturval

Moturval Moturval – en styggelse i försäkringssammanhang – äventyrar bedömningen och därmed prissättningen av den risk ett försäkringsåtagande innebär. Moturvalet kan vara av olika slag och skiftar med typ av försäkring men innebär att försäkringstagaren kan påverka utfallet av försäkringen på ett sådant sätt att förutsättningen för den […]

Kommentar till argument för flytträtt – etiska skäl

·      Etiska överväganden kan vara en faktor som har betydelse för en individs vilja att flytta sitt försäkringssparande.   Regelverket och tillsynen på området gör att flytt av denna anledning måste förutsättas vara ett randfenomen. Flytträtten får inte utformas med den bevekelsegrunden för ögonen. Om försäkringsgivare tillåts vara […]

Kommentar till argument för flytträtt – sammanläggning av försäkringar

·      Samla sitt sparande i ett och samma försäkringsföretag.   Detta skäl för flytt är godtagbart och torde i de flesta fall kunna tillmötesgås om det gäller mindre kapital i form av fribrev som objektivt sett kan tjäna på att sammanläggas till en försäkring. Flytträtten i dessa fall […]

Kommentar till argument för flytträtt – försämrad ekonomi i livbolaget

·      Försäkringsföretaget får en försämrad finansiell ställning som innebär att det tvingas göra förändringar i sin placeringsstrategi för att undvika alltför stora finansiella risker eller har en exponering mot risker som gör att man riskerar tvingas återta återbäring (reallokering).   Det anförda skälet bör definitivt inte ge rätt […]

Kommentar till argument för flytträtt – ändrade förutsättningar

·       Under försäkringsavtalstiden kan väsentliga förändringar inträffa av såväl en individs preferenser som omvärldsförutsättningar – faktorer som var för sig eller tillsammans kan ha stor betydelse för individens behov och vilja att ändra eller flytta sitt försäkringssparande.   Det angivna motivet utgör exempel på förhållande som inte bör […]

Kommentar till argument för flytträtt – produktutveckling

·      Produktutveckling   Inlåsningen av sparade medel påstås även medföra att produktutvecklingen på försäkringsmarknaden påverkas negativt.   Befintliga försäkringstagare finansierar all verksamhet i ett ömsesidigt livbolag, således både utvecklingen av nya produkter och driften av de gamla. När det gäller ömsesidig traditionell livförsäkring bör inte den förväntade produktutvecklingen […]

Kommentar till argument för flytträtt – tummen i ögat på företagsledningarna

·      Företagsledningarna agerar i strid med spararnas intressen   Det har hävdats att ett problem när flytträtt inte finns är  risken för att företagsledningen agerar på ett sätt som kan missgynna det befintliga försäkringstagarkollektivet genom att använda den makt som spararnas kapital ger till åtgärder som är i […]

En förändrad pensionsmarknad

Pågående förändringar av marknaden för personförsäkring Sedan drygt 20 år pågår en omvandling av pensionsmarknaden som berör både aktörer, produkter och distribution. Kartan ritas om löpande och i snabb takt. Durationen som är så viktig för pensionerna har förkortats och kommer att drabbas än mer av flyttmarknaden, vilket […]