Kommentar till argument för flytträtt – försämrad ekonomi i livbolaget

·      Försäkringsföretaget får en försämrad finansiell ställning som innebär att det tvingas göra förändringar i sin placeringsstrategi för att undvika alltför stora finansiella risker eller har en exponering mot risker som gör att man riskerar tvingas återta återbäring (reallokering).   Det anförda skälet bör definitivt inte ge rätt […]

Kommentar till argument för flytträtt – ändrade förutsättningar

·       Under försäkringsavtalstiden kan väsentliga förändringar inträffa av såväl en individs preferenser som omvärldsförutsättningar – faktorer som var för sig eller tillsammans kan ha stor betydelse för individens behov och vilja att ändra eller flytta sitt försäkringssparande.   Det angivna motivet utgör exempel på förhållande som inte bör […]

Kommentar till argument för flytträtt – produktutveckling

·      Produktutveckling   Inlåsningen av sparade medel påstås även medföra att produktutvecklingen på försäkringsmarknaden påverkas negativt.   Befintliga försäkringstagare finansierar all verksamhet i ett ömsesidigt livbolag, således både utvecklingen av nya produkter och driften av de gamla. När det gäller ömsesidig traditionell livförsäkring bör inte den förväntade produktutvecklingen […]

Kommentar till argument för flytträtt – tummen i ögat på företagsledningarna

·      Företagsledningarna agerar i strid med spararnas intressen   Det har hävdats att ett problem när flytträtt inte finns är  risken för att företagsledningen agerar på ett sätt som kan missgynna det befintliga försäkringstagarkollektivet genom att använda den makt som spararnas kapital ger till åtgärder som är i […]

En förändrad pensionsmarknad

Pågående förändringar av marknaden för personförsäkring Sedan drygt 20 år pågår en omvandling av pensionsmarknaden som berör både aktörer, produkter och distribution. Kartan ritas om löpande och i snabb takt. Durationen som är så viktig för pensionerna har förkortats och kommer att drabbas än mer av flyttmarknaden, vilket […]

Kopplade erbjudanden och flytträtt

Kopplade ”erbjudanden” och flytträtt Kostnaden för personlig rådgivning som led i distributionen av finansiella produkter är hög och ökande. Verksamheter som har försäkring som en marginalprodukt bland flera har konkurrensfördelar. Försäkring är där endast en bland flera intäktskällor, något som gör att kostnaderna för rådgivningen kan spridas på […]

Rådgivare och flytträtt

Marknadsförutsättningar Flytt av pensionskapital kommer att initieras av kunderna själva till en mycket liten del. Till skillnad från bankområdet, där ju flytträtten är obegränsad sedan länge utan att orsaka drastiska beståndsförändringar, är det kundernas finansiella rådgivare som kommer att utforma marknaden och dess spelregler och beteenden. Bankmarknaden kännetecknas […]

Vilket är konsumentintresset i ömsesidig försäkring?

Vilket är de många spararnas intresse? De många spararna – kollektivet – har intresse av att färdas gemensamt genom villkor som återspeglar och upprätthåller kollektivets intressen. Spararna har intresse av att behandlas rättvist och att delta i riskgemenskapen på lika grund. Eftersom fördelningen av bördor och fördelar mellan […]

Flytträtten skadar generationskontraktet

Generationskontraktet Ömsesidig traditionell försäkring innebär ett avtal mellan och över generationerna och därmed mellan nya och gamla sparare. Gamla sparares kapital bär upp systemet och svarar för dess risker i högre grad än nya sparares premier. Det är spararna som kollektiv som tar alla risker men de gör […]

Vilken flytträtt är fördelaktig för konsumenterna?

Vilken flytträtt är fördelaktig för konsumenterna? Statens ambition att införa flytträtt av pensionsförsäkringar utgår uttalat från den enskilde spararens intresse att kunna ompröva både produkt och leverantör. Detta är som nämnts ovan inte alltid ett problem. Flytträtt är okontroversiell för de flesta ”moderna” försäkringsprodukter. Flytt kan ske påverkansneutralt […]