Dr Con Keating om solvens II och tryggande i egen regi

Risk sharing and efficiency The recent consultation on the proposed extension of the Solvency II insurance regulatory Directive to pensions has thrust the issue of the relative efficiencies of differing forms of pension provision design into the limelight. There are material differences in efficiency of pension production arising […]

Dr Keating om Solvens, Likviditet och Hållbarhet

Solvency, Liquidity and Sustainability  Corporate bond markets, by and large, operate on the basis of equitable insolvency. An issuer or borrower must default on an obligation to make a payment and fail to cure this within an allowed period before the creditor may intervene; this intervention accelerates the […]

Efterlevandepension från sambons tjänstepension reducerar skadestånd från bilförsäkring

Rättsfall; ska tjänstepension samordnas vid skadestånd   Den kärandes sambo avled den 19 september 1998 efter att ha blivit påkörd av ett fordon som var försäkrat i försäkringsbolaget X AB (X). Vid olyckstillfället var den kärande anställd i sambons företag. Sambon var VD i bolaget. Bolaget såldes efter […]

Rättsfall; tjänstepension från Världsbanken inkomstskattefri

Till stöd för sin talan i underrätten anför den klagande i överklagandena och senare inlagor bl.a. följande;   Med stöd av Regeringsrättens avgörande refererat i RÅ84 l :25 var hans pension befriad från skatt under perioden 1986 – 1995. Med hänvisning till RÅ 1996 ref. 78 ändrade sig […]

Dr Con Keating om att förstå pensioner

Towards an Understanding of the Pensions Crisis It is usual in the economics literature to motivate pension arrangements for individuals by reference to consumption smoothing and insurance. The problem for the (average) individual may be illustrated with a simple comparison of the age profiles of individual labour income […]

Tjänstepensionen

Tjänstepensionen olika modeller Din tjänstepension kan vara avgiftsbestämd eller förmånsbestämd. En avgiftsbestämd modell innebär att arbetsgivaren betalar en bestämd avgift till din pension. Pengarna som sätts in kan du själv placera i fonder eller försäkringar. Beroende på hur dessa placeringar faller ut kommer din slutliga tjänstepension variera. Har […]

Extenderad tillämpning av kompletteringsregeln

Omständigheterna i ärendet X AB har sedan tidigare, utöver vad som följer av den kollektivavtalade pensionsplanen med pensionsåldern 65 år, en utfästelse om förtida pension för en arbetstagare. Denna utfästelse är förmånsbestämd och gäller med en pensionsålder från 62 år. Pensionsutfästelsen har tryggats i en tryggandeform som medger […]

Consumer and decision making about pensions

When we think about decision-making, we often think about it as a single, linear process in which people weigh up the pros and cons of the various options before making a choice. Indeed, this ability to systematically process information in order to reach the best possible decision is […]

Age and decision making of relevance for pensions

While the behavioural biases we identify are generally considered to be universal among humans, research finds that there are two aspects of aging that can lead older people to be more prone to certain types of biases. As we get older, we increasingly behave in ways that maintain […]