En skillnad på differensen? Beskattning av pension som utbetalas på grund av pensionsplaner inrättade av Världsbanken och FN

Frågan om beskattning av utbetalning från FN:s pensionsfond har prövats av Högsta förvaltningsdomstolen 2018-06-26, HFD 2018 ref. 43 (se Skatteverkets rättsfallkommentar). HFD bekräftar den syn Skatteverket har i frågan. Nytt: 2019-04-03 Frågan om beskattning av utbetalning från Världsbankens pensionstrust har prövats av kammarrätten i Stockholm 2019-03-11, mål nr 4329-18. […]

FI byter fot

Försäkringsförmedlare är en utsatt grupp som enligt lag har att uppfylla en mängd krav; deras verksamhet ska bl a omfattas av ansvarsförsäkring som täcker förmedlarbegreppet (försäkringsformen är en bristvara), de ska äga av annan testade kunskaper inom området för sitt tillstånd (med krav om löpande uppdateringar och förnyade […]