Rättsfall; tjänstepension från Världsbanken inkomstskattefri

Till stöd för sin talan i underrätten anför den klagande i överklagandena och senare inlagor bl.a. följande;

 

Med stöd av Regeringsrättens avgörande refererat i RÅ84 l :25 var hans pension befriad från skatt under perioden 1986 – 1995. Med hänvisning till RÅ 1996 ref. 78 ändrade sig Skatteverket och beskattade honom för pension från Världsbankens pensionsfond under perioden 1996 —2001. Ett förfarande som fastställdes genom Kammarrättens i Stockholm dom den 10 december 2002. Eftersom kammarrättens dom baserades på att Världsbankens pensionsfond inte ansågs ha tillräcklig juridisk självständighet och då denna självständighet stärktes genom att fonden år 2001 ombildades till en stiftelse yrkade han att utbetalningar för åren efter denna ombildning skulle vara skattefria. Hans argumentation godtogs denna gång av kammarrätten som i dom den 31 augusti 2009 förklarade hans pension befriad från skatt.

 

Trots att Försäkringsinspektionen i ett yttrande till Riksskatteverket den 18 november 1986 i ett ärende om förhandsbesked klargjorde att juridisk självständighet inte är av avgörande betydelse för att pensionsutbetalningarna ska anses utgå på grund av kapitalförsäkring och därmed vara skattefria är Skatteverket av motsatt uppfattning. Försäkringsinspektionen tar i nämnda yttrande inte ställning till huruvida Världsbankens pensionsfond är en självständig juridisk person eller inte när inspektionen konstaterar att pensionsutbetalningar utgår på grund av kapitalförsäkring. Inte desto mindre är huvudargumentet för Skatteverkets ställningstagande att UNJSPF åtnjuter juridisk självständighet gentemot sin huvudman FN, medan Världsbankens pensionsstiftelse inte besitter sådan självständighet gentemot sin huvudmanVärldsbanken.

 

Skatteverket har i obligatoriskt omprövningsbeslut den 17 december 2009 respektive den 28 januari 2010 beslutat att inte ändra de överklagade besluten. Skatteverket har därvid samt i senare inlagor anfört bl.a. följande;

 

Skatteverket har sedan taxeringsåret 1996 beskattat den klagande för pension från Världsbanken med hänsyn till att dessa inkomster anses ha utgått p.g.a. dennes tidigare anställning hos banken. Beslut avseende taxeringsåren 1996 -1999 har tidigare överklagats men beskattning har kvarstått enligt, en kammarrättsdom från den 10 december 2002. Den klagande har dock i överklagande vad gäller taxeringsåren 2003 – 2006, som överklagande, uppgett att det finns en förändring som inte har beaktats i domarna avseende taxeringsåren 1996 -1999. Världsbankens styrelse fattade nämligen ett beslut den l november 2001 att revidera pensionsplanen för att fastställa dess karaktär av stiftelse och oberoende från moderorganisationen. I och med tillkomsten av stiftelsen ansåg den klagande att pensionsmedlen inte längre kunde anses tillhöra IBRD:s egendom. Vidare fick den nya stiftelsen anses vara klart skild från banken och ska därmed även betraktas som en fristående juridisk person. Kammarrätten har  i domen avseende taxeringsåren 2003 – 2006 funnit att den avgörande frågan för om inkomsten kan beskattas eller inte är om den utgått på grund av försäkring och inte om pensionen utbetalats från en självständig juridisk person.

 

Kammarrätten har härvid bl.a, beaktat ett opublicerat yttrande från Försäkringsinspektionen i förhandsbesked av den 12 februari 1987, enligt vilken pension från Världsbanken ansetts utgå på grund av livförsäkring. Eftersom den meddelats utomlands ansågs försäkringen utgöra en kapitalförsäkring. Mot bakgrund av detta ansåg kammarrätten att den klagandes pension från Världsbanken fick anses ha utgått på grund av försäkring och att Skatteverket inte gjort sannolikt att den utbetalda pensionen var skattepliktig.

 

Mot bakgrund av att den klagande har varit anställd hos IBRD och därigenom varit ansluten till en pensionsplan som bar namnet Staff Retirement Plan, har Skatteverket redan vad gäller taxeringsåren1996 – 1999 ansett att han är skattskyldig för de inkomster han fått från fonden. Såväl Skatteverket som länsrätten och kammarrätten ansåg att de inkomster den klagande erhållit från IBRD:s pensionsplan utbetalats på grund av utfästelser av IBRD och hade sin grund i hans tidigare anställning hos denna bank.

 

Av pensionsplanens tidigare stadgar, innan namnändringen år 2001, framgick bl a att alla tillgångar som hörde till pensionsplanen skulle ägas av IBRD men att dessa skulle hållas skilda från IBRD:s övriga tillgångar och vara placerade i något som kallades ”the Retirement Fund”. Placering av tillgångarna skedde därmed formellt sett inte hos någon från IBRD fristående juridisk person. Banken skulle vidare ha stort inflytande vad gäller de tillgångar som skulle ingå i fonden och även ha makt att avgöra om planen skulle upphöra. Efter en eventuell avveckling av pensionsplanen skulle nettot, om det uppkom något sådant, återgå till banken. Vidare garanterade banken utbetalningsförpliktelserna gentemot de anställda, även om det inte skulle finnas tillräckligt med medel avsatta till pensionsplanen. Från och med 2001 har pensionsplanen överförts till en trust (att jämställa med motsvarigheten till en svensk stiftelse). Pensionsplanen har även i samband med detta bytt namn till ”Staff Retirement Plan and Trust och the International Bank for Reconstruction and Development”. Enligt den nydöpta pensionsplanens stadgar ska IBRD vara s.k. trustee. Tillgångarna ska överföras till trusten och förvaltas separat från trustens övriga tillgångar och ska bara användas för att täcka planens åtaganden och kostnader. Trusteen, dvs. IBRD, får utöva all makt över fonden, med reservation för de direktiv som ges av ”Finance Committee” vilken för övrigt delvis består av bankens vice president och managing director. IBRD får även vid vilken tidpunkt som helst ändra något eller alla villkor i pensionsplanen. Vidare kan pensionsplanen och trusten helt eller delvis avslutas av banken när som helst. Vid avslut ska eventuellt överskott efter utbetalning av pensioner återgå till banken. Liksom tidigare är planen även fortsättningsvis en s.k. ”defined benefit plan”, vilket innebär att IBRD garanterar pensionsutbetalningarna oberoende av investeringsresultaten och om personalens och bankens reguljära inbetalningar är tillräckliga.

 

Den avgörande och grundläggande frågan för beskattning av de erhållna pensionsinkomstema i inkomstslaget tjänst är om dessa kan anses ha sin grund i den klagandes tidigare anställning hos IBRD. I nästa steg gäller att bedöma om IBRD:s utfästelse om pension har förändrats sedan det formella bildandet av trusten och namnändringen på pensionsplanen år 2001. Frågan är därmed om IBRD kan anses ha ingått ett försäkringsavtal med trusten som förändrar den beskattningssituation vilken kammarrätten tidigare har ansett föreligga vad gäller taxeringsåren 1996 -1999.

 

För att pensionen ska anses ha utgått på grund av en kapitalförsäkring krävs vidare att det finns två från varandra fristående avtalsparter som ingått ett försäkringsavtal. En avgörande omständighet är därmed om trusten kan anses som en i praktiken självständig juridisk person i förhållande till IBRD. Enligt amerikansk lagstiftning är visserligen den aktuella trusten att anse som en juridisk person. Skatteverket anser dock att de formella kriterierna för trustens juridiska självständighet inte är av avgörande betydelse, utan vilket inflytande IBRD har över trusten. Detta definierar i sin tur om trusten är självständig eller inte. I praktiken har IBRD:s pensionsfond redan innan namnändringen år 2001 fungerat och uppfattats som en trust.

 

Någon ändring förutom namnet på pensionsfonden verkar därmed inte ha skett. Som framgår ovan ska fonden liksom tidigare förvaltas av IBRD, eventuella överskott ska vid avveckling betalas tillbaka till IBRD. Vidare garanterar banken även fortsättningsvis att utfäst pension utbetalas och har dessutom makten att avsluta pensionsplanen och trasten när som helst.

 

Några förändringar förutom de rent formella har därmed inte skett i och med bildandet av trusten och namnändringen på pensionsplanen år 2001.

Skatteverkets uppfattning är därmed att IBRD fortfarande har ett sådant direktinflytande över trusten att denna inte har den självständighet som krävs gentemot banken för att ett försäkringsavtal ska anses ha ingåtts och att inkomsterna därför utbetalats från en kapitalförsäkring.

 

Regeringsrätten stödjer sig i RÅ84 1:25 på försäkringsinspektionens uttalande (1983) som säger att UNJSPF är en självständig juridisk person med direkt ansvar för pensioneringen av personalen vid det FN-organ som anslutit sig till fonden. Regeringsrätten har i detta avseende inte gjort någon egen bedömning av huruvida ett försäkringsavtal faktiskt har ingåtts ochvilka förutsättningar som krävs for detta. Någon närmare bedömning av UNJSPF:s faktiska självständighet i förhållande till FAO synes inte ha gjorts i RÅ84 1:25. Skatteverket anser därmed att det saknas förutsättningar för att bedöma och jämföra EBRD:s och UNJSPF:s pensionsplaner på ett likvärdigt sätt.

Dessutom ska tilläggas att Kammarrätten i Stockholm i en dom från den 23 februari 2010 har gjort en helt annan bedömning avseende beskattning av utbetalningar från EBRD:s pensionsfond. Domstolen kom fram till samma bedömning som Skatteverket gjort avseende Världsbankens inflytande över fonden, dvs. att den ur ett svenskt skatterättsligt hänseende inte kan ses som en från arbetsgivaren fristående juridisk person på så sätt att utbetalningar från fonden ska anses ha utgått på grund av kapitalförsäkring. Utbetalningarna anses i stället ha sin grund i den skattskyldiges tidigare anställning varför de är skattepliktiga i inkomstslaget tjänst.

 

DOMSKÄL

I 8 kap.14 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229),IL, anges att ersättningar som betalas ut på grund av kapitalförsäkring är skattefria.

 

1 58 kap. 2 § andra stycket IL anges att med kapitalförsäkring avses en livförsäkring som inte är en pensionsförsäkring. Också en försäkring som uppfyller villkoren för en pensionsförsäkring anses som en kapitalförsäkring om så bestämts när avtalet ingicks.

 

1 10 kap. 5 § IL anges att med pension avses bl.a. ersättningar som betalas på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom försäkring,

 

1 11 kap. l § IL anges att löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt med vissa här inte aktuella undantag.

 

Frågan i målet är om den klagandes ersättningar från Världsbankens pensionsfond ska tas upp till beskattning eller inte. Avgörande för detta är om ersättningarna utgår till följd av kapitalförsäkring eller om utbetalningarna utgör pension. För att ersättningarna ska vara skattefria krävs att de betalas ut på grund av kapitalförsäkring.

 

En försäkring är ett avtal mellan en försäkringsgivare och en försäkringstagare. F&#2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *