Kammarrätten Jkpg medgav återköp av pensionsförsäkring

YRKANDEN M.M.

Försäkringstagaren yrkar att han ska medges dispens för återköp av sin pensions- försäkring hos Länsförsäkringar Mäklarservice.

 

Skatteverket motsätter sig bifall till överklagandet. Verket vitsordar dock numera att försäkringstagaren är på obestånd.

 

VAD PARTERNA ANFÖRT

Försäkringstagaren

Han var tidigare verksam i ledningsgruppen för ett bolag som köptes upp av koncernen. Som kutym är träffade man avtal om att han skulle vara kvar en tid efter uppköpet, för att sedan sluta. Han har varit med om detta två gånger. Sedan slutet av år 2010 har han varit arbetssökande. Även tidigare perioder av arbetslöshet, sammantaget med att hans fru drabbades av cancer och blev långtidssjukskriven, ledde till att familjen fick ekonomiska problem. De blev tvungna att sälja sin fastighet där de bott i 22 år och lyckades på så sätt lösa bostadslånen. De har ändå kvar ca l miljon kr i skulder till flera olika kreditgivare.

De har alltid gjort rätt för sig och aldrig tidigare haft med kronofogden att göra.

 

Trots sin skuldbörda har de hela tiden, om än med mycket möda, förmått sköta betalningarna på sina lån och krediter. Det som stjälper hela lasset är den skatteskuld om ca 370 000 kr som uppkom vid fastighetsförsäljningen.

 

Kronofogden kräver honom på betalning av sin del direkt och går inte med på någon avbetalningsplan. Såvitt avser hans hustrus del av skatten har myndigheten bestämt ett tillgängligt belopp på 18 000 kr som ska ligga till grund för utmätning i lön hos hennes arbetsgivare.

 

Efter vädjan hos kronofogden gav myndigheten i april 2012 besked om att avvakta med utmätningen om hans hustru frivilligt betalar in 18 000 kr i månaden. Om betalningar inte kommer in eller om ytterligare skulder hamnar hos kronofogden, kommer myndigheten dock inte avvakta utan omedelbart kontakta hennes arbetsgivare. Detta skulle vara förödande för hans hustru eftersom hon då skulle förlora sitt förtroende hos arbetsgivaren. Hon skulle därmed inte komma ifråga för de utbildningsuppdrag som hon nu haft vid sidan av sin anställning och som innebär ett årligt inkomsttillskott om ca 100 000 kr netto.

 

Han arbetar nu som egen konsult och har under årets första sju månader tjänat 265 500 kr brutto. Han räknar med att under resterande månader detta år tjäna ca 250 000 kr brutto. En av hans uppdragsgivare är intresserad av att diskutera en anställning. En anställning skulle innebära en högre inkomst än vad han har som egen företagare men förutsätter dock att han inte drabbas av löneutmätning. Det skulle vara förödande om kronofogden fattade beslut om löneutmätning under en provanställning. Han vågar därför inte ta en anställning utan måste fortsätta med egen verksamhet.

 

Det är svårt trots allt att sia om framtiden, men han har visat att hans hustru haft och kommer att ha sidouppdrag som ger ca 100 000 kr netto per år. Han har också visat att en av hans uppdragsgivare är villig att diskutera en anställning, vilket skulle ge honom en högre inkomst. Om han vägras återköpa försäkringen kommer de inte att klara av betalningarna till övriga kreditgivare. Dessa kommer i så fall att vända sig till kronofogden. Följden av detta blir att hans

hustru förlorar möjligheten till sina sidouppdrag och deras inkomster kommer att bli ännu lägre. Han kommer med hot om löneutmätning aldrig att ta en anställning. Det blir en nedåtgående spiral som leder till att han aldrig kommer att bli skuldfri. Ett återköp av pensionsförsäkringen är hans enda möjlighet att komma tillbaka.

 

Försäkringstagaren ger in en förnyad utredningom sina och hustruns skulder och beräknade inkomster.

 

 

Skatteverket

Med hänvisning till den utredning som försäkringstagaren nu kommit in med vitsordar Skatteverket att han är på obestånd.

 

För att dispens ska medges måste ett återköp leda till en varaktig lösning av försäkringstagarens ekonomiska situation. Skatteverket tror på att hans hustru även fortsättningsvis kommer att erhålla uppdrag vid sidan av sin anställning som ger ett tillskott på ca110 000 kr.

 

Skatteverket ser det inte som tillräckligt säkert att försäkringstagaren får en anställning.

 

Sammanfattningsvis anser Skatteverket att det finns nya omständigheter som talar för att makarnas marginaler för att betala sina skulder i teorin kommer att öka. För att de ska klara av detta förutsätts dock att de fortsätter att leva precis på marginalen och att de faktiskt erhåller uppskattade inkomster.

 

Skatteverket anser att det inte är tillräckligt säkert att ett aterköp ger en varaktig lösning av försäkringstagarens ekonomiska situation.

 

Verket ifrågasätter inte att det vore ett hårt slag för honom om han inte får återköpa sin pensionsförsäkring. Om detta leder till att hans ekonomi havererar har han i alla fall kvar pengarna från sin pensionsförsäkring.

 

Även om den restriktiva dispensmöjligheten syftar till att säkerställa ett långsiktigt pensionssparande anser Skatteverket att det inte finns skäl att beakta att försäkringstagaren uppnått den ålder då hans pension kan börja betalas ut. Skatteverket anser att dispensprövningen ska ske utan hänsyn till ålder.

 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Enligt 58 kap. 18 § andra stycket Iinkomstskattelagen kan Skatteverket medge återköp om försäkringstagaren är på obestånd och genom ett återköp kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem eller om det i övrigt finns synnerliga skäl.

 

Med obestånd avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig, jfr l kap. 2 § andra stycket konkurslagen (1987:672).

 

Av förarbeten till dispensregeln framgår bl.a. följande. Dispensregeln kräver synnerliga skäl och är avsedd att tillämpas när en utebliven utbetalning närmast framstår som stötande. Det är således inte tillräckligt for dispens att den skattskyldige hamnat i allvarliga ekonomiska svårigheter och att förhållandena är ömmande. Dispensprövningen bör därför, mot bakgrund av att reglerna avser ett långsiktigt pensionssparande, vara starkt restriktiv. Dispensgrunden är avsedd som en ”säkerhetsventil” i fall då mer säregna förhållanden medför ett uppenbart och trängande behov av pensionskapitalet. Dispensmöjligheten syftar således till att avhjälpa en inlåsning av kapitalet som annars framstår som direkt stötande

.

Skatteverket vitsordar numera att försäkringstagaren är på obestånd. Detta är också kammarrättens uppfattning. Vad kammarrätten ska pröva är således om försäkringstagaren genom ett återköp av sin pensionsförsäkring kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem.

 

Kammarrätten gör följande bedömning.

Lagens förarbeten ger inte närmare besked om vad sorn avses med ”varaktig lösning”.          Enligt kammarrättens   mening kan detta dock inte anses innebära att det kapital som lösgörs vid ett återköp av en pensionsförsäkring kommer att kunna räcka till att lösa försäkringstagarens samtliga skulder och göra denne skuldfri. Det måste ses som tillräckligt att försäkringstagaren kan lösa lån i sådan omfattning att han därefter klarar av att betala räntor och amorteringar på kvarvarande lån med sina löpande inkomster. Bedömningen av om ett återköp kommer att ge försäkringstagaren en varaktig lösning måste ske med utgångspunkt i hans nuvarande förhållanden och antaganden om hur hans ekonomiska situation den närmaste framtiden kommer att te sig.

Inläggsnavigering

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *