Extenderad tillämpning av kompletteringsregeln

Omständigheterna i ärendet X AB har sedan tidigare, utöver vad som följer av den kollektivavtalade pensionsplanen med pensionsåldern 65 år, en utfästelse om förtida pension för en arbetstagare. Denna utfästelse är förmånsbestämd och gäller med en pensionsålder från 62 år. Pensionsutfästelsen har tryggats i en tryggandeform som medger […]