Kommentar till argument för flytträtt – produktutveckling

·      Produktutveckling

 

Inlåsningen av sparade medel påstås även medföra att produktutvecklingen på försäkringsmarknaden påverkas negativt.

 

Befintliga försäkringstagare finansierar all verksamhet i ett ömsesidigt livbolag, således både utvecklingen av nya produkter och driften av de gamla. När det gäller ömsesidig traditionell livförsäkring bör inte den förväntade produktutvecklingen överdrivas. Produkten ömsesidig traditionell försäkring är etablerad, går att känna igen över decennierna och kan inte förväntas förändras anmärkningsvärt. Andra försäkringsprodukter allokerar risk på spararen, innehåller rätt att välja placeringstillgångar av även ovanligt slag eller tillämpar riskdelning mellan ägare och sparare. För dessa kan möjligen inlåsning innebära att produktutvecklingen inte sker lika snabbt som annars skulle vara fallet men vår bedömning är att inte heller för dessa produkter har argumentet bäring.

 

Farhågan att produktutvecklingen skulle avstanna utan tvingande flytträtt motsägs även av erfarenheten. Vi kan konstatera att en mängd försäkringsformer förts till marknaden under de två senaste decennierna, trots avsaknaden av flytträtt och att under samma tid den ömsesidiga traditionella försäkringen inte genomgått några avgörande metamorfoser, med undantag för den sänkning av garantin som parterna i ITP-avtalet efterfrågat.

 

Jag bedömer att flytträtten, såvitt avser ömsesidig traditionell försäkring, inte påverkar produktutformningen annat än negativt genom att moment som förutsätter stabilitet måste utmönstras och tilldelningen av överskott modifieras. Ideér som bedöms ha bärighet kommer att föranleda produktutveckling på samma sätt som hittills. Det främsta skälet till att de utländska försäkringsföretagen planat ut eller minskar sin andel av den svenska förmögenhetsmarknaden är att svenska försäkringsgivare utvecklat samma slag av produkter som de utländska bolagen tidigare var ensamma om.


 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *