Kommentar till argument för flytträtt – försämrad ekonomi i livbolaget

·      Försäkringsföretaget får en försämrad finansiell ställning som innebär att det tvingas göra förändringar i sin placeringsstrategi för att undvika alltför stora finansiella risker eller har en exponering mot risker som gör att man riskerar tvingas återta återbäring (reallokering).

 

Det anförda skälet bör definitivt inte ge rätt till flytt. Den risk för bristfällig avkastning som den enskilde spararen möter drabbar också övriga sparare i kollektivet. En flyttoption skulle förvärra situationen för livbolaget och negativt påverka förmågan att åstadkomma en konkurrenskraftig avkastning, vilket verkar negativt för spararna. Flytträtten skulle ytterligare försämra möjligheterna för livbolaget att ta risk och erhålla en avkastning som är högre än den garanterade nivån. Den enskildes åtgärd i eget intresse skulle skada övriga sparare.

Flytt skulle påkallas i högre grad av försäkringar som har återbäring att rädda, något som  förvärrar skadan och tvingar kollektivet att möta problemen med försämrade nyckeltal.

Det är angeläget att livbolagen kan erbjuda spararna försäkringsvillkor som medger att kapitalförvaltningen kan ske med en lång placeringshorisont. En sådan låter livbolaget ta större risker i placeringarna. Spararna får därigenom bättre utsikter till meravkastning. Flytträtten förkortar placeringshorisonten i systemet och medför lägre pensionsförmåner.

En sparare kan ha ett önskemål om att flytta sitt försäkringssparande för att säkra den vinst kollektivet bidragit till att skapa för honom/henne. Är bevekelsegrunden godtagbar? Problemet bör ses ur övriga sparares synvinkel.

Kollektivets behov av riskkapital bör alltid ha företräde framför individens önskan att säkra uppkommen återbäring.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *