Finansinspektionen, provisionsförbud och flytträtt med karusell

Finansinspektionen, förmedlare och farhågan för flyttkarusellen

I rapporten flytträtt för sparande i pensionsförsäkring – kartläggning och förslag (Fi 2006:16) skriver Finansinspektionen att det finns ett samband mellan risken för cirkulationsprovision eller vad inspektionen benämner ”en provisionsdriven flyttkarusell” och storleken på provisionerna för förmedling av pensionsförsäkring, som i många fall är ”höga”. När en provision är låg, normal, hög eller för hög framgår inte.

 

I sin analys eller kanske snarare brist på sådan menar inspektionen att en orsak till de höga provisionerna kan vara just att flytträtt i många fall saknas. Ökade möjligheter för försäkringstagarna att flytta skulle kunna innebära att provisionsnivåerna minskar och därmed också risken för att förmedlare manar konsumenter till flytt som ett sätt att öka de egna intäkterna. Flyttmarknaden skulle göras olönsam för enbart förmedlarna, ett konsumentintresse enligt resonemanget.

 

FI:s analys ter sig något tunn. Risken för höga provisioner som motor i en okynnesverksamhet är vare sig mindre eller större vid flytträtt. Redan nu övergår flertalet försäkringsbolag till beståndsersättning. Ersättning för skötsel av försäkringen motsvarar bättre arbetsinsatsen hos förmedlaren. Durationen i bestånden har kortats vilket påverkar produktkalkylen och för denna har  formen för finansieringen av anskaffningskostnaden stor betydelse.

 

Ett införande av provisionsförbud för fristående förmedlare som FI föreslagit och den samtidiga introduktionen av en obligatorisk flyttmarknad skulle varaktigt handikappa aktörer utan egen distribution i form av säljare eller kontorsnät, något forskaren Anders Parment i likhet med konsultföretaget PwC kommer fram till i två rapporter. Förbudet skulle realiter ge flyttmarknaden till etablerade aktörer, som har utbyggda kontorsnät, egna ombuds- och säljkårer som fortsatt kan ersättas utifrån transaktion. Särskilt aktörer som har försäkring som marginalprodukt, med möjlighet att koppla andra för kunden angelägna tjänster/produkter för att få förvaltningen av pensionskapitalet kommer att erhålla en närmast ohotad ställning på marknaden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *