Vilken flytträtt är fördelaktig för konsumenterna?

Vilken flytträtt är fördelaktig för konsumenterna?

Statens ambition att införa flytträtt av pensionsförsäkringar utgår uttalat från den enskilde spararens intresse att kunna ompröva både produkt och leverantör. Detta är som nämnts ovan inte alltid ett problem. Flytträtt är okontroversiell för de flesta ”moderna” försäkringsprodukter. Flytt kan ske påverkansneutralt mellan försäkringstagarna.

 

Vissa försäkringsbolag kommer att förlora fler försäkringar än de vinner på flyttmarknaden och för dem kan naturligtvis flytträtten innebära problem och kännbara förluster. Detta hotar dock inte effektiviteten i produkterna. Det finns ingen möjlighet för försäkringsbolaget att transportera förlusterna på spararna – såvida det inte handlar om en produkt där spararna bär förluster. Traditionell ömsesidig livförsäkring skiljer sig därvid från försäkringar i vinstutdelande livbolag.

 

Flytträtten bör mot bakgrund av ovanstående utformas för ett optimalt utfall i den aktuella produktformen.

 

Flytträtten och den ömsesidiga traditionella pensionsförsäkringen

Ett ömsesidigt försäkringsbolag ägs av de som sparar genom bolaget;  försäkringstagarna. Enbart försäkringstagarna tillhandahåller bolaget dess riskkapital. Det är enbart försäkringstagarna som får ta del av bolagets vinster – men också bära bolagets förluster. Ömsesidighet innebär gemensamhet, fördelar och nackdelar och är minst tvåsidig. Rättigheter och skyldigheter skall spegla varandra och utfallet – vem som vinner eller förlorar på ordningen – skall deltagaren i en ömsesidig försäkring inte kunna påverka.

Garanterade försäkringsbelopp

Den ömsesidiga traditionella pensionsförsäkringen ger spararen ett garanterat försäkringsbelopp. Garantin för försäkringsbelopp förutsätter ett antal antaganden från livförsäkringsbolagets sida – om framtida avkastning, livslängd och kostnader.

 

Det senaste decenniet har kollektivet försäkringssparare fått vidkännas stora påfrestningar. Låga nominella räntor har gjort det svårt att finna godtagbara placeringar som avkastar den antagna räntan för garanterade försäkringsbelopp. Finansmarknadernas volatilitet och ökningen av medellivslängden har negativt påverkat systemets förmåga att ge förmåner som överstiger de garanterade försäkringsbeloppen.  

 

Det kan bli mer än de garanterade försäkringsbeloppen

Försäkringsavtalen lovar enbart de garanterade nominella försäkringsbeloppen. De antaganden som de garanterade försäkringsbeloppen bygger på är försiktigt beräknade. Verkligheten avviker så gott som alltid från vad som antagits och det förutsätts allmänt att avvikelserna över tiden – om än inte enskilda år – ska innebära positiva ekonomiska effekter och skapa överskott i försäkringsbolaget. I ett ömsesidigt bolag distribueras överskotten till spararna i form av återbäring.

 

Överskotten är avgörande för om systemet skall fortleva. De är inte utlovade men uppkommer erfarenhetsmässigt och beror av livbolagets och systemets förmåga att ta och behålla finansiell risk. Hittills och trots det senaste decenniets svårigheter har ömsesidig försäkring över tiden gett spararna real köpkraft även om påfrestningarna enskilda år varit betydande.

 

Hur fördelas förmåner och bördor?

Överskotten fördelas mellan försäkringstagarna efter försäkringarnas bidrag till försäkringsrörelsens resultat. Bördorna fördelas efter förmågan att bära dem. De försäkringar som har återbäring svarar för att täcka förlusterna i systemet.

Hur används överskottsmedel?

Alla överskottsmedel som genom åren ackumulerats från försäkringstagarnas pensionssparande tjänar dubbla syften. I flertalet perioder allokeras de till spararna och ökar pensionsförmånerna. De används för att ta finansiell risk för kollektivets räkning men utgör även det enda riskkapitalet i det ömsesidiga livbolaget och måste därför kunna användas för att täcka förluster i rörelsen. En del av överskotten – kollektiv konsolidering – fördelas inte till spararna. Den kollektiva konsolideringen fungerar som en buffert som eliminerar effekterna på försäkringarna av variationer i utfallet av försäkringsrörelsen. Genom att utjämna rörelsens resultat via medel ur den kollektiva konsolideringen kan livbolaget utbetala försäkringsförmåner som i det korta perspektivet inte måste samvariera med avkastningen i placeringstillgångarna.

Riskövertagande, pulvrisering och ömsesidighet

Försäkringsformen ömsesidig traditionell försäkring kan mot bakgrund av vad som ovan sagts beskrivas som en finansiell överenskommelse om att garantera varandra vissa förmåner genom delning av vinst och förlust inom ett kollektiv, förvaltad av en försäkringsgivare som har att se till att medlemmarna i kollektivet behandlas på ett rättvist sätt. Detta är försäkring i egentlig mening; riskövertagande och pulvrisering av ett antal risker.

 

De som ingår i kollektivet lovar genom livbolaget varandra bestämda förmåner och bär gemensamt ansvaret för att fullgöra dessa. Såväl risken för lång levnad som kostnadsökningar i förvaltningen och negativt eller otillräckligt finansiellt utfall drabbar enbart spararna. Det är kollektivet – inte enskilda – som delar vinster och bär förluster.

 

Systemets rationalitet och fortlevnad förutsätter att den som får dela vinsterna också bär sin del av förlusterna.  

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *