Flytträtten skadar generationskontraktet

Generationskontraktet

Ömsesidig traditionell försäkring innebär ett avtal mellan och över generationerna och därmed mellan nya och gamla sparare. Gamla sparares kapital bär upp systemet och svarar för dess risker i högre grad än nya sparares premier. Det är spararna som kollektiv som tar alla risker men de gör det i olika hög grad under skilda faser. Detta beror i sin tur på att det är överskotten i pensionskapitalen som kan svara för riskerna i högre grad än annat kapital. Förhållandet gör att försäkringens värde vid varje tidpunkt kan ifrågasättas. Det värde som redovisas till spararen är en prognos som fluktuerar under försäkringsavtalstiden och har som outtalad förutsättning att avtalet fullföljs. Kollektivet har inte intresse av någon undandrar sig sin del av systemets bördor. Att en sådan åtgärd skulle gynna en enskild i kollektivet saknar därvid betydelse och talar snarast för att inte tillåta flytträtt. Varaktigheten har avgörande betydelse för utfallet i och hållbarheten av generationskontraktet.

 

Periodvis skevdelning av förmåner och förpliktelser blir orsak till skadlig flytt

Premierna för ett nytt försäkringsavtal tar liten finansiell risk. Dessa måste placeras så att garantin kan uppfyllas och ger därför sämre avkastning. Det skulle ta lång tid för nya försäkringsavtal att få överskott om inte tilldelningen av överskott var utjämnad inom kollektivet. Fördelningen av framförallt risken på individ-/försäkringsavtalsnivå varierar över tiden. Att så sker är rationellt ur systemets synpunkt och i spararnas gemensamma intresse. De gamla spararna har hunnit få överskott och låter nya sparare vara med och dela den högre avkastning som de mer riskfyllda placeringarna av överskotten föranleder. Metodiken förutsätter att den nye spararen så småningom blir gammal sparare och då låter sina överskott tjäna kollektivets intressen. De periodvisa skillnaderna i bidrag från försäkringsavtalen gör att den enskilde under någon del av försäkringsavtalstiden kan finna skäl för flytt som grundas på arbitrage från kollektivet. Arbitrageflytt skadar kollektivet.

 

Flytträtten kommer att orsaka skadlig spekulation mot kollektivet

När den enskilda försäkringen – tack vare att kollektivet tagit risker för och delat överskotten med den enskilde – hunnit få överskott är möjligheten (om sådan ges) att omvandla detta överskott till en garanterad pension av förklarliga skäl lockande. Men om så kan ske bygger vi in subventioner mellan spararna som inte är ömsesidiga. En flyttoption har konsekvenser. Genom retroaktiva regler ges enskilda en option att välja om de vill bli nettogivare och nettotagare i systemet – en valrätt som inte är i någon sparares legitima intresse. Effekten är inte möjlig att undvika. Den är ofrånkomlig och uppkommer utan att systemet vanvårdats eller har en tillämpning som är i strid med spararnas intressen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *