Är flytträtt för pensionskapital alltid i konsumentintresset?

Flytträtt och ömsesidig traditionell försäkring

Ömsesidig traditionell livförsäkring är kollektiv. Det innebär att den utjämnar fördelar och bördor mellan spararna i förhållande till deras bidrag och bärkraft, men den gör det över tiden – inte enskilda år. Den är därmed inte ”rättvis” på individnivå, har inte raka rör mellan garanti och premie och innehåller moment av mottagande av subvention för t ex garantier eller återbäringsdelning följda av perioder med avgivande av subvention. Över tiden syftar systemet till rättvisa mellan spararna enligt huvudprincipen att försäkringar som bidragit mest till överskottet också ska tilldelas det mesta överskottet. Men rättvisan uppnås inte varje år. Nya sparare subventioneras i det att äldre sparare utan ersättning ställer överskott till förfogande som riskkapital. Vid en positiv utveckling på kapitalmarknaderna kommer meravkastningen som härrör från de äldre spararnas överskott att bli till återbäring som också går till nya sparare, trots att dessa senares pensionskapital till allt övervägande del motsvaras av garanterade försäkringsbelopp och därför måste placeras i tillgångsslag som inte medger samma avkastning. Om systemet skall vara rättvist förutsätter det att sparare som fått motta subvention av kollektivet också ställer motsvarande riskmedel till förfogande för att i sin tur subventionera senare spargenerationer. Flytträtten utgör ett moturval för kollektivet vid ömsesidig traditionell försäkring.

Vårda överskotten

Det är storleken av överskott i förhållande till det kapital som täcker garantierna som avgör vilken avkastning det ömsesidiga systemet kan åstadkomma. Om finansiell risk fortsatt betalar sig har livbolaget med en hög andel överskott större utsikter att skapa högre än utlovade pensioner än livbolaget som har små överskott i utgångsläget eller som omvandlat sina överskott till garantier.

Skydda spararna

För spararna som kollektiv är de medel som kan placeras friare (under högre risk) av avgörande betydelse. Ingen åtgärd kan vara mer skadlig för spararna i ömsesidig traditionell pensionsförsäkring än den som minskar andelen överskott. Om medel som kan ta risk omvandlas till medel för garantier kan utrymmet för livbolagets kapitalförvaltare liknas vid att dansa hambo i en garderob.

Inga enkla lösningar

De som föreslår obligatorisk flytträtt för alla brukar anse att problemen ovan kan hanteras genom att det avgivande försäkringsföretaget ges möjlighet att vid beräkning av flyttvärdet ta hänsyn till företagets ekonomiska situation och det kvarvarande försäkringstagarkollektivets intressen. Hur den faktiska kostnaden ska beräknas är dock fortfarande oklart. Det är också mycket tveksamt om den schablon som livbolaget hänvisas till kan göras rättvis. Det är just därför som flytträtten skadar dem som inte medverkat till flytten.

Åtgärderna för att förhindra arbitrage måste bli drastiska, avvikelserna mellan prognosbeloppen i kommunicerade försäkringsbesked och aktuella flyttvärden blir periodvis anmärkningsvärda och effekterna kommer att framstå som konfiskatoriska. De går inte att trovärdigt förklara effekterna av flytträtten för kunderna. En korrekt prissatt flytträtt riskerar att omintetgöra förtroendet för det ömsesidiga traditionella livsparandet.

Vad som kan ske kommer att ske

Förmedlare, rådgivare och säljare kommer att föreslå kunderna att söka omvandla återbäringsmedel till garanterade medel, genom antingen förhandling med nuvarande försäkringsgivare eller via flytträtt till annan försäkringsgivare. När värdet av en återköpt försäkring flyttas till en annan försäkringsgivare kan det mottagande företaget komma att behandla kapitalet på ett annat sätt än det avgivande företaget, vilket innebär att fördelningen mellan garanterade och icke garanterade medel kan avvika från den fördelning som försäkringstagaren hade i det avgivande företaget. Om effekten åstadkommes på rekommendation av förmedlare har denne agerat för sin kund och korrekt fullgjort sin uppgift; att ta tillvara enbart sin uppdragsgivares intresse. Samtidigt har förmedlaren åstadkommit en transaktion som skadar övriga sparare.

 


 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *