Finansinspektionen och flytträtten

Finansinspektionen och flytträtten Finansinspektionen utgör ett viktigt skydd för konsumenterna. FI har yttrat sig i flytträttsfrågan i bland annat rapporten 2006:16, ”Flytträtt för sparande i pensionsförsäkring – kartläggning och förslag”. FI önskar att regeringen inför obligatorisk flytträtt för försäkringsavtal ingångna före 2006 och skriver ”de problem som finns […]

Flytträtten och rätten att träffa avtal

Rätten att träffa avtal Frågan om en generell och obligatorisk flytträtt är befogad för all pensionsförsäkring måste utgå från en analys kring vilka inskränkningar i avtalsfriheten på försäkringsområdet som gynnar spararna. Vidare vad som krävs för att skydda de många som har ett legitimt intresse av att den […]

Flytträtt, incitament och marknad

Incitament och marknad Säljarnas, rådgivarnas och förmedlarnas incitament är detsamma som incitamentet hos försäkringsgivarna. Vinstutdelande bolag önskar skapa ägarnytta och utformar sitt erbjudande efter en kalkyl som ger överskott till livbolagets aktieägare. Ömsesidiga bolag saknar annat intresse än ägarnas vilka tillika samtliga är sparare och den vinst som […]

Flytträtten riskerar omvandla riskkapital till garantier

Varför är inte garantier alltid till fördel för spararna? Även för ömsesidig traditionell livförsäkring gäller att ”ju mer vi lovar desto mindre blir det”. Om allt kapital i ett ömsesidigt bolag vore garanterat skulle pensionsförmånerna minska och kunderna lämna. Paradoxalt skulle också pensionerna bli mindre trygga, trots garantin, […]

Finansinspektionen, provisionsförbud och flytträtt med karusell

Finansinspektionen, förmedlare och farhågan för flyttkarusellen I rapporten flytträtt för sparande i pensionsförsäkring – kartläggning och förslag (Fi 2006:16) skriver Finansinspektionen att det finns ett samband mellan risken för cirkulationsprovision eller vad inspektionen benämner ”en provisionsdriven flyttkarusell” och storleken på provisionerna för förmedling av pensionsförsäkring, som i många […]

Flytträtt och cirkulationsprovision

Flyttmarknad som generator för cirkulationsprovision   Provision är en ersättningsform som är förhärskande sedan länge inom försäkringsdistribution. Sådan kan vara av engångskaraktär, sk up front, eller återkommande, sk beståndsvårdsersättning. Dessutom kan ersättning som inte är provision utbetalas för att förmedlaren fullgör uppdrag åt försäkringsgivaren eller håller struktur för […]

Produkt- och marknadseffekter pga flytträtt

Flyttmarknaden har potentiellt en gigantisk volym och är därför kommersiellt intressant. Genom flyttmarknaden kan stora kapital komma i omlopp och stora volymer erbjudas marknaden per flytt. Just storleken av det kapital som ställs till marknadens förfogande bör utgöra incitament för helt nya kategorier aktörer. Det är exempelvis tänkbart […]

Argument mot flytträtt – fallande prognosavkastning

Försämrad avkastning Om obligatorisk flytträtt införs måste varje försäkringsföretag göra en bedömning om effekterna av det egna beståndet och, om än i varierande grad, placera en större andel av sina medel i mer likvida tillgångar för att kunna möta även en extrem flyttvåg. Placeringshorisonten kortas också i de […]

Argument mot flytträtt – vilket kapital tillhör kunden?

Svårigheter att beräkna flyttbart värde och självkostnad för flytt Vilket värde som faktiskt tillhör kunden är en komplicerad fråga för ömsesidig traditionell livförsäkring och problematiken illustrerar väl att frågan här gäller en form av försäkring som inte tillämpar raka rör mellan insats, värdetillväxt och förmån vid varje tidpunkt. […]

Argument mot flytträtt – moturval

Moturval Moturval – en styggelse i försäkringssammanhang – äventyrar bedömningen och därmed prissättningen av den risk ett försäkringsåtagande innebär. Moturvalet kan vara av olika slag och skiftar med typ av försäkring men innebär att försäkringstagaren kan påverka utfallet av försäkringen på ett sådant sätt att förutsättningen för den […]