Kammarrätten i Jönköping säger ja till återköp av pensionsförsäkring

YRKANDEN M.M.

Försäkringstagaren yrkar att han ska medges dispens för återköp av sin pens- ionsförsäkring hos Handelsbanken Liv. For att visa att han är på obestånd och genom ett återköp kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem ger han in en sammanställning över sina inkomster och utgifter, ett intyg om bilskuld samt ett förtydligande av en skuldförbindelse.

 

Han anför att han har möjlighet att fördela skatten på flera år genom regeln om ackumulerad inkomst.

 

Skatteverket anför bl.a. följande. Skatteverket godtar att försäkringstagaren gjort tillräckligt sannolikt att han är på obestånd. Verket godtar också hans uppgifter om att han sannolikt kan fa helt nedsatt statlig skatt med en begäran om särskild skatteberäkning på grund av ackumulerad inkomst.

 

Skatteverket bedömer med stöd av detta och den syn på bevisningens styrka som framgår av Kammarrätten i Jönköpings avgörande i mål 1527-12 att försäkringstagaren gjort tillräckligt sannolikt att han genom ett återköp kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem. Därmed finns det grund för dispens.

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Skatteverket tillstyrker numera att begärd dispens medges. Det ar också kammarrättens uppfattningatt det finns skäl för att enligt 58 kap. 18 §andra stycket IL medge försäkringstagaren dispens för återköp av hans pensionsförsäkring. Överklagandet ska således bifallas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *