Kammarrätten medgav återköp av pensionsförsäkring

Saken

Den skattskyldige yrkar dispens för återköp av sin pensionsförsäkring hos SalusAnsvar och anför bl.a, följande. Hon finner det anmärkningsvärt och stötande att hon nekas möjligheten att återfå sitt sparkapital som hon med avsevärd möda och försakelse lagt undan för att dryga ut en synnerligen mager pension, som under år 2011 uppgick till endast 5 815 kr per månad efter skatt.

 

Den alternativa lösning som föreslagits innebär en överföring av försäkringskapitalet till Folksam och innebär i praktiken en kraftig reducering av den årliga utbetalningen från 6 852 kr till 4 320 kr. Det krävs alltså minst åtta års längre livstid för att hon ska kunna tillgodogöra sig samma kapital som hon enligt avtalet med Salus-Ansvar är berättigad till.

 

Skatteverket motsätter sig bifall till överklagandet.

 

Domstolen

Det är ostridigt att SalusAnsvar ska avveckla sin pensionsförsäkringsrörelse och att den skattskyldiga därför måste överföra sin försäkring till ett annat försäkringsbolag. Det är vidare ostridigt att den årliga utbetalningen av hennes pension därmed kommer att minska från 6 852 kr till 4 320 kr, dvs. med nästan 37 procent. SalusAnsvar har intygat att det inte finns något försäkringstekniskt hinder för återköp och att bolaget också gärna ser att dispens för återköp medges.

 

Enligt kammarrätten är förhållandena sådana att det skulle framstå som stötande att vägra den skattskyldige dispens för återköp av hennes pensionsförsäkring. Eftersom hon är född 1938 kommer ett återköp inte heller i konflikt med pensionssparandets syfte att möjliggöra ett långsiktigt sparande för pensionen och därmed bidra till en tryggare ålderdom. I den skattskyldiges fall blir ett återköp tvärtom en förutsättning för att hennes trygghet inte ska försämras.

 

Kammarrätten finner således att det finns synnerliga skäl för att medge dispens för återköp av aktuell pensionsförsäkring. Den skattskyldiges överklagande ska därför bifallas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *