För sen pensionsavsättning utlöser inkomstskatt

Klubben som driver verksamheten i bolagsform uppgav i vittnesförhör bl.a. följande. Bolaget har som policy att uppmana spelare att teckna pensionslösningar då spelarkarriärerna är korta. Överenskommelser om att avsätta belopp till pension träffades muntligen mellan spelaren och klubben varefter han informerades. Bolaget satte sedan spelaren i kontakt med […]

Konstlad volatilitet i redovisningen av pensionsåtaganden

  It is increasingly evident that the volatility observed in the funding levels of many private pension schemes is much too large to be a fair reflection of the underlying health of the pension schemes. An example is the universities scheme, USS, the second largest private scheme in […]

HFD: SINK-beskattning av privat pensionsförsäkring och IPS

Utbetalning från privat pensionsförsäkring och eget IPS-sparande — tillämpning av skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland Högsta Förvaltningsdomstolen (HDF) anser att utbetalningar från pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande (IPS) ska anses som livränta när det brittiska skatteavtalets artikel 18 ska tillämpas. Detta innebär att Sverige inte förhindras att beskatta utbetalningarna […]

Färsk statistik visar en gradvis förskjutning mot högre pensionsålder i UK

Färsk statistik visar en gradvis förskjutning mot högre pensionsålder i UK   Den brittiska motsvarigheten till Statistiska Centralbyrån “The Office for National Statistics (ONS)” har offentliggjort uppdaterad statistik, utgörande del av serien “Pensionstrender”, som bekräftar att vi arbetar allt längre och att vi senarelägger pensioneringen.   Uppgifterna från […]

EU; ett par av utmaningarna för pensionssystemen

SOME OF THE CURRENT PENSION CHALLENGES The sustainability and adequacy of pension systems depends on the degree to which they are underpinned by contributions, taxes and savings from people in employment. Financingarrangements, eligibility conditions and labour market conditions must be calibrated such that a balanced relation between contributions […]

EU-kommissionen; pensionerna ohållbara om inget görs

An ageing population presents a major challenge to pension systems in all Member States. Unless women and men, as they live longer, also stay longer in employment and save more for their retirement, the adequacy of pensions cannot be guaranteed as the required increase in expenditure would be […]

Utökad kontrolluppgiftsskyldighet avseende pensionsförsäkringar

Skatteverket föreslår en viss utökad kontrolluppgiftsskyldighet avseende pensionsförsäkringar. Förslaget innebär ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244). Förslagen är i huvudsak anpassade till de kvalitativa villkoren för pensionsförsäkringar i 58 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, så att pensioneringssyftet så långt möjligt ska kunna uppfyllas. Följande kontrolluppgiftsskyldigheter föreslås bli införda. Skyldighet att lämna […]

Kvarstående underskott i de förmånsbestämda pensionerna i företag som ingår i indexet FTSE350

Fallande räntor på företagsobligationer ger stabila och milt ökande underskott i förmånsbestämda pensioner Underskotten i den förmånsbestämda pensionerna i företag som ingår i indexet FTSE350 är ihållande på en hög nivå enligt uppskattningar av Mercer under januari. Den sammanlagda bristen uppskattas till 80mdr GBP.   Merser´s Risk Survey […]

En allmän redogörelse för tjänstepensioner, ur utredningen om Solvens II

Allmänt om pensioner På pensionsområdet brukar det talas om tre olika pelare, där pelare ett utgör det offentligreglerade pensionssystemet, pelare två utgör avtalad tjänstepension och pelare tre utgör privata pensioner. Den relativa betydelsen och utformningen av respektive pelare varierar mellan olika länder inom EES.   När det gäller […]

Slutlönebestämda pensionsförmåner: Allt färre planer öppna i UK

Slutlönebestämda pensionsförmåner: Allt färre planer öppna i UK Nedsläckningen av förmånsbestämda pensioner baserade på slutlön till befintliga anställda och än mer ny personal är en trend som tagit fart, och inte ser ut att mattas av – tvärtom. alltfler företag följer efter och stänger sina pensionsordningar för fortsatt […]