Hur ska förbudet mot könsberoende premier/förmåner förstås

Hur ska förbudet mot könsberoende premier/förmåner tillämpas?

Kommissionen har publicerat en vägledning av domen C-236/09 Test-Achats. I fallet avgjorde domstolen att ventilen i artikel 5 (2) i direktiv 2004/113/EC, som medger rätt att inkludera kön som riskparameter och tillämpa skilda premier eller förmåner grundade på kön, inte längre får tillämpas. Kön utgör en objektiv riskfaktor. Domen innebär att prissättningen av risk inte får medföra att enskilda kvinnor och män pga sin könstillhörighet har att erlägga skilda premier för samma förmån eller erhålla olika förmån för samma premie. Fr o m den 21 december 2012 upphör de undantag som hittills gällt. Försäkringsbolagen har då att erbjuda män och kvinnor försäkring på samma villkor (Unisexregeln).

Att bortse från en riskfaktor som är kvantifierbar ställer till problem för frivillig försäkring, obligatorisk sådan fungerar oavsett bestämningsmetod för premie- respektive förmånsbestämning. Branschen har därför efterfrågat vägledning om hur domen skall förstås, bl a  i det praktiska handhavandet av redan träffade försäkringsavtal. Problematiken är omfattande eftersom samtliga medlemsstater tillåtit könsberoende parametrar vid beräkning av premier/förmåner.

Konsekvenser

1.     Domen får verkan enbart på nya försäkringsavtal vilka ingåtts från den 21 december 2012 (Stickdatum). Försäkringsavtal träffade dessförinnan påverkas inte.

2.     1. Medlemsländernas interna lagstiftning inverkar inte på bedömningen enligt punkten 1.

3.     2. Begreppet nytt avtal skall ha samma innebörd i samtliga medlemsstater, nationell lagstiftning får en användas för att tolka begreppet.

4.     3. Ett nytt avtal skall anses föreligga och Unisexregeln tillämpas om avtalet fordrar överenskommelse mellan avtalsparterna. En förändring av ett existerande avtal efter Stickdatum, vilken fordrar överenskommelse utgör därmed ett nytt avtal i direktivets mening.

5.     4. Försäkríng grundad på offert avgiven före Stickdatum men accepterad först efter nämnda datum skall anses som nytt avtal.

6.     5. Förlängning av avtal träffade innan Stickdatum som fordrar överenskommelse mellan parterna skall anses vara nya avtal om förändringen överenskoms efter Stickdatum.

7.     6.  Förlängning per automatik av avtal träffade innan Stickdatum men som sker  efter Stickdatum och som inte fordrar överenskommelse anses ej utgöra nytt avtal

8.     7. Anpassning av avtal träffade innan Stickdatum vilka sker inom villkoren – såsom premiejustering – utan medgivande av försäkringstagaren anses ej utgöra nytt avtal.

9.     8. Extra premier eller etablerandet av nya försäkringsavtal inom villkor reglerade i försäkringsavtal som träffats innan Stickdatum utgör en nytt avtal om de ensidigt beslutats av försäkringstagaren.

10. 9. Överföringen av ett försäkringsbestånd mellan försäkringsgivare utan att avtalets status förändras. Flytt av försäkring enligt den svenska försäkringsavtalslagen regleras dock av artikel 5 (1), dvs sådan omfattas av unisexregeln om flytten sker efter Stickdatum.

 

Do Domen innebär ej förbud för alla genderrelaterade aktiviteter. Som exempel på tillåtna sådana anger Kommissionen

Att  1. Att samla, lagra och använda genderrelaterad information på aggregerad nivå; användningen får ej leda till individuella skillnader mellan könen med avseende på förmåner eller premier.

2.    2. Reservering och internprissättning, försäkringsgivare har rätt att samla in och behandla genderbaserade uppgifter för solvensberäkning och intern prissättning på aggregerad nivå.

3.     3. Prissättningen vid återförsäkring får bestämmas av könssammansättning av ett försäkringsbestånd men prisskillnaden får ej transporteras vidare till individuella försäkringsavtal

4.     4. Marknadsföring och annonsering får ske med syfte att åstadkomma viss rekrytering till försäkringsbestånden även om målgruppen är könsbestämd.

5.     5. Andra parametrar för riskbedömning även om de kan hänföras till kön, ex vis förekomsten av viss sjukdom (bröstcancer) i en familj men som bara kan drabba visst kön

6.     6. Skydd mot vissa sjukdomar som enbart eller företrädesvis drabbar ett av könen

 Domen aktualiserar enbart kön som särskiljande riskfaktor – direkt diskriminering – men Kommissionen flaggar för att räckvidden också omfattar sk indirekt diskriminering, åtgärder i syfte att åstadkomma genderberoende premiesättning eller förmånsbestämning men utan att direkt åberopa kön som grund för diskrimineringen. Så kan ske om försäkringsgivare tar fasta på förhållanden som inte är direkt knutna till kön men som ändå orsakar att män och kvinnor behandlas diskriminerande i direktivets mening. T ex skulle skostorlek kunna utgöra grund för premiesättning eller förmånsbestämning.  Kvinnor har som regel mindre fötter än män och om premiesättningen eller förmånsbestämningen knöts till parametern kunde samma diskriminering åstadkommas indirekt som domen förbjuder direkt. Om avsikten är godtagbar och metoden att åstadkomma effekten är lämplig och nödvändig kan dock indirekt diskriminering accepteras.

 Kommissionen hävdar att principen om likabehandling inte omfattar ålder och handikapp. Det har ifrågasatts om skilda premier för äldre och yngre, som ju regelmässigt förekommer inom liv- och pensionsområdet, också utgör otillåten diskriminering och samma frågeställning har aktualiserats från tid till annan särskilt när det gäller barn som inte medgetts försäkring pga handikapp eller sjukdom. För fall ålder skulle anses utgöra en otillåten parameter skulle frivillig försäkring inte längre kunna avtalas. Även inkluderande av personer med förhöjd sjukrisk  i principen om likabehandling skulle troligen omöjliggöra försäkringsformen sjukförsäkring.

 Tjänstepensioner, alltså arbetsmarknadens pensioner enligt pelare II, undantas uttryckligen från principen om likabehandling.  Domen saknar rättsverkan på nämnda område.  Vissa försäkringar som anställd utpekar som tryggande för tjänstepension omfattas dock.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *