Intellektuellt handikapp ej skäl för återköp av pensionsförsäkring

Saken

Förvaltningsrätten hade medgett sökanden att få återköpa en pensionsförsäkring. Skatteverket överklagade beslutet och yrkar att kammarrätten i Jönköping undanröjer förvaltningsrättens dom och fastställer verkets beslut att inte medge dispensen.

Bakgrund

Lagstiftningen kräver för återköp att den sökande kan visa synnerliga skäl. Sådana föreligger mycket sällan.

Skatteverkets argument

Förvaltningsrätten har angett tre omständigheter som tillsammans grundar dispens;

       – den sökande saknar förmånstagare som kan tillgodogöra sig pensionsförsäkringen när han avlider,

       – en månatlig utbetalning kommer att innebära en förlust p.g.a. minskat bostadstillägg

       – sökandens intellektuella funktionshinder gör att han inte förstått innebörden av en pensionsförsäkring och hur den påverkar bostadstillägget.

Det är inte ovanligt att försäkringstagare saknar arvingar. Försäkringen – som är en livränta på ett liv – är berättigad att ta del av den s.k. arvsvinsten från andra försäkringstagare, dvs det oförbrukade kapital som de som avlider lämnar efter sig och som utgör återbäring. Detta är en normal del av ett pensionsförsäkringsavtal och inte något som grundar synnerliga skäl.

Det råder ingen tvekan om att den sökandes pensionssparande varit sämre ekonomiskt än att ha motsvarande summa sparad på bankkonto. Han har dock kunnat göra avdrag för sparandet vid inkomsttaxeringen och därmed kunnat tillgodoräkna sig avkastning på belopp som annars skulle ha beskattats. Den samlade effekten av pensionssparandet är därmed svårberäknad men av de siffror som Skatteverket haft tillgång till framstår det som mycket sannolikt att nettoeffekten blir negativ för honom. Detta beror såvitt framgår inte på att pensionssparandet i sig gått med förlust utan på hur reglerna för bostadstillägg är utformade. En pensionsförsäkring liksom andra transaktioner utgör ett ekonomiskt risktagande. Att resultatet av risktagandet blir negativt för den enskilde utgör enligt verkets bedömning inte synnerliga skäl för dispens. 

Reglerna om när en pensionsförsäkring får återköpas är komplicerade. Reglerna för hur bostadstillägg beräknas är inte heller särskilt lättillgängliga. Detta gäller även för någon utan den sökandes funktionshinder. Skatteverket tar ofta emot ansökningar om återköp från människor som inte förstått innebörden av det avtal om pensionsförsäkring som de tecknat. Skatteverket anser att bristande insikt i innebörden av en pensionsförsäkring och hur den påverkar bostadstillägg inte är en sådan omständighet som utgör dispens.

Frågan är därefter om omständigheterna i kombination utgör synnerliga skäl för dispens. Sökanden har inte förstått vad han gett sig in på och detta har lett till ett oförmånligt ekonomiskt resultat. På grund av hans funktionshinder kan man inte ställa samma krav på att han ska ta konsekvenserna som man kan ställa på annan person. Å andra sidan är reglerna om bostadstillägg till för att de med allra sämst ekonomi ska få det bättre. Syftet med lagstiftningen är att den som själv har möjlighet att försörja sig, t.ex. genom löpande utbetalning av pension, inte ska ha samma tillägg som den som är helt utan tillgångar. Sammanfattningsvis anser verket att sökandens situation inte är sådan att den utgör synnerliga skäl för dispens.

Sökandens argument

Sökanden motsätter sig bifall och anför bl.a. följande. Hans intellektuella funktionshinder innebär att han saknar förmåga att förstå en pensionsförsäkrings uppbyggnad. Detta framgår tydligt genom att han tecknat försäkring med s.k. återbetalningsskydd trots att han saknar arvingar som kan sättas in som förmånstagare till ett sådant skydd. Han gör en ekonomisk förlust genom minskat bostadstillägg. Hans möjligheter att förstå de ekonomiska konsekvenserna av pensionssparandet är mycket små p.g.a. hans funktionshinder. Vidare har hans bostadsbidrag vid insättningen av pensionssparandet inte påverkats av sparandet varför reduktionen av bostadstillägget vid uttag i det närmaste skulle kunna jämföras med en dubbelbeskattning. Det framstår som stötande att inte medge dispens. Det regelverk som tillämpas beträffande bostadstillägg är tydligt och medger sparande på bank utan att bostadstillägget påverkas (upp till en samlad kontobehållning om 100 000 kr).

Kammarrättens skäl för sitt avgörande

Sökanden, som har ett intellektuellt funktionshinder, är ålderpensionär och erhåller ålderspension sedan januari 2011. Dessförinnan uppbar han livränta på grund av en arbetsskada på 1980-talet. Han tecknade år 2008 en pensionsförsäkring hos SEB som nu kan börja betalas ut med 930 kr per månad under fem år. Sökanden är inte på obestånd utan hans främsta skäl för att få återköpa pensionsförsäkringen är att månatliga utbetalningar från försäkringen skulle minska hans bostadstillägg, vilket inte hade varit fallet om han haft sina sparmedel på ett konto i banken. 

Såsom Skatteverket konstaterat är det svårt för gemene man att sätta sig in i villkoren för en pensionsförsäkring och inse konsekvenserna av att ”låsa in” sina pengar i denna sparform. Kammarrätten finner att den påverkan som månatliga utbetalningar från pensionsförsäkringen får på sökandens rätt till bostadstillägg, vilket ju är ett inkomstbaserat bidrag, inte kan ses som sådana synnerliga skäl som krävs för att återköp enligt 58 kap. 18 § andra stycket inkomstskattelagen ska kunna medges. Detta även med beaktande av de ytterligare svårigheter som sökanden på grund av sitt funktionshinder kan antas ha haft att förstå innebörden av ett sparande i en pensionsförsäkring. Omständigheterna är inte heller i övrigt sådana att det skulle framstå som stötande att inte medge ett återköp. Kammarrätten finner därför att det inte finns tillräckliga skäl att låta sökanden återköpa sin pensionsförsäkring.

Förvaltningsrättens dom ska därför undanröjas och Skatteverkets beslut fastställas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *