Ambitionsbestämd pension ersätter förmånsbestämda pensioner i Holland

Ambitionsbestämt kollektivavtal om pensioner i Holland

Som en följd av den finansiella och ekonomiska krisen, låga räntor, en åldrande befolkning och ökad förväntad livslängd, undertecknade den holländska arbetsmarknadsparterna ett nytt pensionsavtal (Pensioen Akkoord) i juni 2010.

Parterna enades om att höja pensionsåldern för både tjänstepensioner och allmänna pensioner från 65 till 66 år 2020 med omprövning vart femte år därefter för att se om ytterligare ökningar är nödvändiga. Den statliga pensionen kommer att öka med löneindex fram till 2028, därutöver sker en uppräkning med 0,6% per år från 2013. Dessutom kommer den statliga pensionsåldern göras mer flexibel; förmånerna minskar vid förtida pension och ökat vid senarelagd pension. En annan förändring som kommer att ha en stor inverkan på det nuvarande systemet är att pensionsavgifter (som oftast betalas av arbetsgivaren) kommer att begränsas på nuvarande nivåer och tillåts inte att stiga ytterligare. Den nuvarande nivån på avsättning till pension är nästan 13% av den totala lönen och Nederländernas institut för finanspolitisk analys (CPB) har sagt att avsättningarna skulle behöva öka till mer än 17% av bruttolönen före 2025 i syfte att bibehålla nuvarande pensionsnivå.

För att behålla arbetstagare i arbetslivet under längre tid, kommer arbetsgivarna att få en bonus om man anställer äldre arbetskraft. Premiefria år (contribution holidays) kommer inte längre att tillåtas i ekonomiskt goda tider när avkastningen är hög, men avsättningarna/premierna kommer inte heller att öka i svåra tider. Genom åtgärderna hoppas regeringen se till att, i svåra tider, den ekonomiska återhämtningen inte hindras av företagen tvingas betala ytterligare för att matcha pensionsskulder.

Övergången till ambitionsbestämd utfästelse

Om pensionsavgifterna fixeras till dagens nivåer, måste problemet med ökad förväntad livslängd eller lägre än förväntad avkastning lösas på annat sätt än genom premieökning. Den överenskomna lösningen består i att de nämnda riskerna omallokeras; risken för ökande levnad, grundränta och otillräcklig avkastning på investeringar skall bäras av de anställda. Eller med parternas ord; ”arbetsmarknadens parter fastställer de grundläggande principerna för ett nytt, öppnare pensionsavtal som tar hänsyn till utvecklingen av medellivslängden och de finansiella marknaderna.” Det nuvarande holländska förmånsbestämda pensionssystemet kommer att förändras till en form av avgiftsbestämda (DC) pensioner (ett kollektivt DC eller CDC). Den nya ordningen har kommit att kallas ambitionsbestämd pension (för att särskilja från förmånsbestämd och avgiftsbestämd dito).

Under många år har den holländska förmånsbestämda pensionssystemet framstått som säkert. Den känslan är nu borta. Pensionsfonderna kan inte längre garantera utfästa förmåner för sina medlemmar. Många nederländska pensionsfonder (inklusive de fem största) har sett sin förmögenhet nedgå under den nivå som utgör solvenskrav, förmögenheterna medger inte indexering och sannolikheten för nedskärningar är hög. Pensionssystemet som verkade så säker är inte så fast som den en gång verkade.

Förslag till lag

Den 17 oktober 2011 publicerade den holländska regeringen ett lagförslag, arbetsmarknadens pensionsavtal ges lagstöd. För statliga pensioner (den holländska AOW) kommer pensionsåldern att höjas från nuvarande 65 till 66 år 2020, och förmodligen till 67 år 2025. Eventuella framtida höjningar kommer att återspegla förändringar i den förväntade livslängden. Genom ändrad skattelagstiftning, kommer den andra pelaren (arbetsmarknadens pensioner) behöver höja ordinarie pensionsålder till 66 år med början den 1 januari 2013 och till 67 år 2015. Ytterligare regelförändringar väntas under våren 2012.

Återstående frågor

Före mars 2012 behöver regeringen ha svar på ett antal viktiga frågor som rör pensionsordningen. De viktigaste är följande. 1. Är det förenligt med gällande rätt att tvångsvis överföra intjänade förmåner i den gamla regimen under reglerna i det nya systemet? Förmåner som nu anses ovillkorade kommer att bli villkorade i framtiden. Om det nya pensionsavtalet skall fungera är en överföring nödvändig. Vissa advokater hävdar att en tvångsvis överföring troligen är i konflikt med europeisk rätt. Regeringen söker en lösning på problemet. 2. Transfereringar mellan generationer och intressekonflikter. Holländska pensioner bygger av tradition på idén om solidaritet mellan generationer. Pensionsavtalets effekter i vad avser solidaritet har föranlett yngre generationen att protestera mot vad man uppfattar som ett försök att gynna den äldre generationen på den yngres bekostnad. Under debatten i parlamentet i september, lovade socialministern Kamp att åstadkomma ett rättssäkert system som balanserar för och nackdelar mellan yngre och äldre generationer.”

Påverkan på arbetsgivare och arbetstagare

Reformeringen av det nederländska pensionssystemet kommer att ha stor inverkan på pensionerna i Nederländerna. Genom reformen förväntas det att arbetsgivare skall kunna överföra riskerna i  förmånsbestämda pensioner till ambitionsbestämda pensionslöften. För många holländska företag som  tillämpar förmånsbestämda pensionsplaner kommer omläggningen att eliminera delar av eller hela pensionsrisken från sina balansräkningar. Enligt det nya avtalet kommer arbetsgivare och arbetstagare att kunna omfattas av två fundamentalt olika typer av pensionsavtal: Bestämda pensionsförmåner (garanterade nominella pensioner) eller obestämda pensionsförmåner (pension som varierar med avkastningen i ett placeringsunderlag och livslängd).

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *