Dom: Inte både a-kassa och pension

Saken

Dagpenning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, samordning mellan arbetslöshetsersättning och pension

 

Utbetalning från såväl pensionsförvaltare som arbetslöshetskassa

En arbetslöshetskassa anser att samordning skall ske mellan uttag av pension och  arbetslöshetsersättning i fall då en person är under 65 år. Samordningen mellan arbetslöshetsersättningen och pensionen ska inte heller upphöra om den som söker arbetslöshetsersättning väljer att återkalla sitt pensionsuttag.

NN motsatte sig bifall till arbetslöshetskassans uppfattning och anförde bl.a. följande.Pengarna har inte använts till konsumtion utan har, som tidigare, förvaltats av annan. NN har inte haft tillgång till kapitalet utan detta är bundet till hennes 65-års dag.

 

Skälen för Kammarrättens avgörande

Av utredningen i målet framgår att NN beviljats förtida uttag av pension från och med den l december 2008. NN har därefter ansökt om arbetslöshetsersättning och beviljats en ersättningsperiod om 300 dagar från den l januari 2010. NNs pensionsutbetalningar har på NNs egen begäran upphört från och med februari 2010. Arbetslöshetskassan har bestämt NNs dagpenning till 126 kr efter pensionsavdrag. I målet är fråga dels om NN alls ska anses vara tillerkänd pension, dels, om så är fallet, NN inte längre ska anses vara tillerkänd pension sedan NN återkallat begäran om förtida uttag av pension.

Av förarbetena till lagen om arbetslöshetsförsäkring (prop. 1987/88:114 s. 27 ff.) följer att, i de fall en person som inte fyllt 65 år uppbär både arbetslöshetsersättning och pension, samordning ska ske mellan arbetslöshetsersättning och pension för att undvika fall av överkompensation. Reglerna bör dessutom vara så utformade att de motverkar att ålderspensionärer anmäler sig på arbetsförmedlingen endast för att dryga ut pensionen med arbetslöshetsersättning utan att de är reellt arbetssökande. För att pensionsavdrag ska göras från arbetslöshetsersättningen ska det räcka med att den försäkrade har tillerkänts pension. En försäkrad som frivilligt avstår från att lyfta pensionen ska inte därigenom kunna slippa avdrag.

Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2011 ref. 32 bedömt dels vad som inbegrips i lokutionen ”tillerkänts pension”, dels vilken betydelse det har att begäran om pensionsutbetalningar återkallas av sökanden. Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att sökanden i målet hade tillerkänts pension eftersom han hade sökt och beviljats ålderspension samt börjat uppbära pensionsutbetalningarna. Vidare fann Högsta förvaltningsdomstolen att syftet med bestämmelserna om samordning, såsom det angivits i förarbetena, talar för att det förhållandet att sökanden senare återkallat pensionsuttaget inte innebär att pensionen inte längre ska anses tillerkänd och att samordningen således ska upphöra. Denna tolkning befanns också ha stöd i bestämmelsernas ordalydelse. Samordningen skulle därför inte upphöra efter återkallelsen.

Högsta förvaltningsdomstolen har vidare i RÅ 2010 not. 101 slagit fast att

förtida uttag av pensionsmedel som sökanden har placerat i en kapitalförsäkring

för att förbättra sin pension efter fyllda 65 år, innebär att sökanden tillerkänts pension.

 

Kammarrätten gör följande bedömning.

NN har sökt och beviljats förtida uttag av allmän pension. Enligt kammarrättens uppfattning får NN också anses ha uppburit pensionen när NN valt att förvalta pensionsmedlen i en försäkring. Det bör enligt kammarrättens uppfattning inte göras någon skillnad mellan fall där sökanden använder pensionsmedlen för sitt uppehälle och fall där sökanden väljer att placera medlen i ett sparande. Denna bedömning överensstämmer med Högsta förvaltningsdomstolen ställningstagande i RÅ 2010 not. 101. Att NN har återkallat sitt pensionsuttag innebär som Högsta förvaltningsdomstolen funnit i HFD 2011 ref. 32 inte att pensionen inte längre ska vara tillerkänd. Samordning mellan arbetslöshetsersättningen och pensionen ska således ske på det sätt arbetslöshetskassan angivit i sitt beslut.

Arbetslöshetskassans överklagande ska därmed bifallas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *