Flytträtt och kollektivavtalad försäkring

Flytträtt och kollektivavtal

Den flytträttsutredning som nu arbetar kommer med stor sannolikhet att undanta kollektivavtalen om regler införs som ger försäkrad rätt att flytta sitt pensionskapital. 

Kollektivavtalade pensionsordningar – s.k. allmänna pensionsplaner – brukar hänföras till arbetsrätten och lagstiftarens privilegiering av området gör att parterna på arbetsmarknaden tillåts avtala så att både konkurrensrätt och konsumentskydd åsidosätts. 

Om kollektivavtalsområdet undantas kommer försäkringsgivare som inte tillåts leverera till kollektivavtalet, eller som valt att inte göra det, att handikappas. De kan tappa försäkringar till kollektivavtalet genom flytt men inte vinna avtal från kollektivavtalet genom flytt. Förhållandet lägger ytterligare vikter i vågskålen till förmån för försäkringsgivare som kollektivavtalsparterna äger eller kontrollerar.

Med de regler som gäller idag uppkommer problem för kollektivavtalen. Enligt dessa är avsikten att den försäkrade (anställde) skall kunna påkalla flytträtten, något som är mycket rimligt då det ju är den anställde som drabbas respektive gynnas av utfallet i en premiebestämd ordning. Lagstiftningen har ej förutsett situationen och har gett flytträtten till försäkringstagaren; i regel arbetsgivaren.  Denne vare sig bör eller kan besluta om flytt av de anställdas pensionskapital.

Parterna på arbetsmarknaden har förklarat sig villiga att tydliggöra att det är den försäkrade och inte försäkringstagaren som äger bestämma om flytt genom att i kollektivavtalet ange att den försäkrade skall anses som försäkringstagare när det gäller rätten att flytta försäkringen till annan försäkringsgivare.

Kollektivavtalsparterna föreslår Skatteverket följande lösning baserad på en något extensiv eller i vart fall fri lagtolkning;

A. Inkomstskattelagen anger att flytt kan påkallas av försäkringstagaren. En skatterättslig definition av  ”försäkringstagare” saknas dock varför enligt parterna definitionen får hämtas ur civilrätten, försäkringsavtalslagen (FAL).

B. Ifråga om kollektivavtalad försäkring är FAL i stor utsträckning dispositiv och förarbetsuttalanden och doktrinen ger anledning förmoda att en innovation som den kollektivavtalade definitionen av försäkringstagare vid flytt skulle vinna lagstiftarens gillande, dvs FAL bör antas få anpassas till även rättsutveckling genom kollektivavtal. 

C. FAL låter i vissa fall försäkrad vara att anse som försäkringstagare, genom avtal inom kollektivavtalsområdet bör parterna kunna extendera principen till att även omfatta åtgärder som FAL inte reglerar explicit. 

D. Inkomstskattelagen lägger inte hinder i vägen för flytt påkallad av försäkrad om denne civilrättsligt kan anses som försäkringstagare 

E. FAL möjliggör tolkningen genom att kapitlet som reglerar kollektivavtalet (20) anger att den försäkrade är att anse som försäkringstagare vid tillämpning av kapitlet om förfogande (14) och i det sistnämnda sägs i 9 § att försäkringstagare kan förfoga över försäkringen på ”annat sätt”. Sistnämnda lokution bör kunna öppna för en angelägen tolkning enligt parterna så att ”försäkringstagaren tecknar den” innefattar också åtgärder av den försäkrade. 

Parternas ”tolkning” medför att flytt kan ske av pensionskapital också när en  arbetsgivare upphört med verksamheten. Den striktare läsningen medför att för sådant fall flytt inte kan ske. Det är naturligtvis angeläget att så kan ske även i fall av privata pensionsplaner. Även för dessa gäller samma rationalitet, det kan vara svårt att utverka arbetsgivarens påkallande i rimlig tid för ett byte av försäkring och arbetsgivaren kan ha upphört med sin verksamhet. Domstol har också avgjort att för fall pensionsförsäkring inte övergår till den försäkrade vid ex vis konkurs hos arbetsgivaren försäkringen kommer att utgöra en ideell andel av försäkringsbolagets förmögenhet, det är troligt att för sådant fall ingen har behörighet att påkalla åtgärd med försäkringen såsom att sätta in förmånstagare, ändra utbetalningstid etc etc. Det är troligt att flytträttsutredningen kommer att föreslå en ordning som tillmötesgår parternas behov och att denna kommer att gälla även utanför kollektivavtalsområdet.

Skatteverket

Parterna begär Skatteverkets uppfattning över skrivningen för ITP ”Vid försäkring är arbetsgivaren försäkringstagare. Ifråga om rätten till försäkringsförmån, inklusive rätten att förfoga över försäkringen genom att flytta pensionskapital, anses varje tjänsteman som försäkringstagare” och undrar om förslaget till lösning är tillräckligt för att undanröja den osäkerhet som rådet. 

Skatteverket gör med anledning av parternas framställan en hemställan till Finansdepartementet. Därvid konstaterar Skatteverket;

Bestämmelserna i Inkomstskattelagen förhindrar inte en överföring av hela pensionsförsäkringen direkt till annan pensionsförsäkring, om försäkringstagaren tecknar den i samband med överföringen hos samma eller annan försäkringsgivare, med samma person som försäkrad. Skatteverket har uppfattningen att den som tecknar den nya försäkringen också skall vara försäkringstagare till den gamla försäkringen.

Begreppet försäkringstagare definieras inte i Inkomstskattelagen varför det begrepp som framgår av FAL bör bli gällande även för skatterättens del. I FAL är försäkringstagaren den som ingått avtal om försäkring med ett försäkringsbolag, eller den som förvärvat försäkringstagarens rätt. Det är alltid arbetsgivaren som är försäkringstagare vid kollektivavtalade försäkringar. Skatteverket ifrågasätter om flytt kan ske av annan än försäkringstagaren, t ex då arbetsgivaren upphört med sin verksamhet. Skatteverket menar också att lokutionen i FAL att vad som sägs om försäkringstagare skall tillämpas för försäkrad i vissa hänseenden inte med automatik innebär att den försäkrade därmed också blir försäkringstagare, ett ganska opraktiskt synsätt, nog utan teleologisk bäring, varför verket noterar att lagstiftningen inte säger något om de mycket praktiska situationerna där försäkringstagare saknas eller försäkringen är begagnad, under det att i andra fall lagstiftaren noterar att flytträtt pga lag eller avtal inte kommer att föreligga. Skatteverket avslutar; ”Lagtexten framstår i sin nuvarande utformning inte som klar och entydig. Betydande osäkerhet råder om flyttar av pensionskapital i pensionsförsäkringar, överlåtna respektive sådana där försäkringstagaren har upphört att existera eller har avlidit, omfattas av flyttregeln. Med anledning härav kommer dylika flyttar av pensionskapital tills vidare inte att ifrågasättas skattemässigt. Detta gäller under förutsättning att övriga flyttvillkor är uppfyllda. Hemställan om lagändring har översänts till Finansdepartementet och Skatteverket kommer på sin hemsida att publicera ytterligare information när rättsläget klargjorts.”

Genom klok hantering av Skatteverket har flytträtten för kollektivavtalsområdet ordnats på ett rationellt sätt tills vidare. Det är som sagts antagligt att flyttutredningen kommer att reglera frågan tillsammans med andra dylika som att flytt måste ske till ett nytt försäkringsavtal och att flytten måste avse hela försäkringens värde.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *