Nu föreslås att försäkringstagaren skall flagga förvärv genom depåförsäkring

Sedan mer än ett decennium har sk insynspersoner kunnat använda kapitalförsäkringar för att undgå flaggning. Ordningen har inneburit att fel part – försäkringsbolaget – flaggar och att marknaden har därigenom fått felaktig information (att det inte är ägaren av en försäkring utan försäkringsbolaget som finner skäl att köpa/avyttra visst värdepapper).

I en kapitalförsäkring kan försäkringstagaren bestämma vilka placeringstillgångar som skall ingå i försäkringen men det är försäkringsgivaren som är ägare till de aktier som ingår i försäkringen. Detta medför att aktier som en insynsperson innehar i en kapitalförsäkring inte omfattas av reglerna om anmälningsskyldighet för insynspersoner. På motsvarande sätt kan den aktieägare som förvaltar sina aktier i en kapitalförsäkring undgå den flaggningsskyldighet som annars föreligger vid förvärv och avyttring av större aktieposter.

Av en utredning som FI anförtrotts framgår att kapitalförsäkringen som sparform för aktieägande visat en mycket kraftig tillväxt de senaste fem åren. Detta beror huvudsakligen på att produktformer utvecklats som medger att det går att koppla en värdepappersdepå till försäkringen som försäkringstagaren kan besluta över (depåförsäkring). Sådana försäkringar har funnits under lång tid utomlands och har även förmedlats i Sverige under flera år. Den svenska varianten utvecklades av Skandia och var resultatet av en ny försäkringsrörelselag år 2000. Svensk depåförsäkring är en traditionell livförsäkring som består av enbart villkorad återbäring. Depåförsäkringen meddelas nu också som tjänstepensionsprodukt och därmed har antalet försäkringsavtal av kategorin ökat markant.

Antalet insynspersoner som innehar sin insynsaktie via en depåförsäkring har också ökat kraftigt under samma tidsperiod. En konsekvens av att aktieägandet via depåförsäkringar har ökat är att de försäkringsbolag som erbjuder depåförsäkring nu svarar för en betydande del av de flaggningar som förekommer på marknaden. I ett antal mindre börsnoterade företag återfinns dessa försäkringsbolag bland de större ägarna.

Reglerna om insynsrapportering syftar till att motverka missbruk av förtrolig information samt att förse marknaden med information om insynspersoners värdepappersaffärer. Flaggningsreglerna säkerställer aktieägarnas tillgång till information om ägar- och maktstrukturen i börsnoterade bolag. FI anser att insynspersoners dolda aktieägande via depåförsäkringar undergräver syftet med insynsreglerna samt försvårar möjligheten att upptäcka och beivra marknadsmissbruk. Depåförsäkringarna har fått en sådan omfattning att FI nu anser att det finns ett behov av lagändringar för att genomlysa insynspersoners ägande via depåförsäkringar. FI föreslår därför att lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) kompletteras med en anmälningsskyldighet även för insynspersoners och deras närståendes aktieägande via vissa typer av försäkringslösningar.

Till ovanstående är att säga att problemet varit känt och påpekat i minst 10 år, t om har ett försäkringsbolag som flaggat en försäkringstagares innehav, fått beskedet att flaggning inte skall ske för kundens räkning och sedan sanktionerats med en förseningsavgift när man pga härav kom att flagga för sent i eget namn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *