EIOPA konsulterar om solvensregler för fonderade men inte försäkrade pensioner

Som väntat har EIOPA publicerat en konsultation om hur Solvens II kan appliceras på fonderade europeiska tjänstepensioner. Konsultationens omfattning – 517 sidor – visar vilkten av uppdraget som Kommissionen anförtrott EIOPA: att söka ge råd om harmoniseringen av reglerna för fondering av europeiska pensioner med hänsyn till tjänstepensionsområdets särprägel, men också försöka åstadkomma väsenslikhet med fonderingsreglerna för försäkrade pensioner (solvens II).

Solvens II anger kapitalkraven som gäller för försäkringsbolag och också standarder för bolagsstyrning och tillsyn. Om solvens II skulle tillämpas på brittiska pensioner skulle resultatet bli en dramatisk ökning av pensionsskulderna. En rimlig förmodan är att pensionsåtagandena skulle växa till i vart fall priset för att få någon annan att överta pensionsförpliktelsen, avlösenkostnaden uppgår till ofta mer än 30 % över den redovisade skulden. För brittiska arbetsgivare torde en applicering av Solvens II innebära att skulderna ökade med minst 300 miljarder, kanske upp till 500 miljarder GBP. Vidare ökar trycket på pensionsförvaltarna att söka sig till säkrare placeringstillgångar (statsobligationer) och tillämpa striktare och mer komplicerade bolagsstyrningsregler. Styrningen bort från aktieplaceringar kan komma att få en negative påverkan på prisbildningen på aktier.

Konsultationsdokumentet klargör att Kommissionen star fast vid målsättningen om harmonisering och konvergens. Principerna bakom solvens II kommer att harmoniseras med tjänstpensionsdirektivet, frågan är hur. Många frågor av betydelse är olösta och och EIOPA efterfrågar kommentarer till en mängd alternativa lösningar.

EIOPA har uppmärksammat att det finns betydelsefulla skillnader mellan fonderade respektive försäkrade pensionsordningar och har fort fram tanken att tillämpa två regimer för fonderade pensioner i Europa. En sådan ordning – som också föreslås för svensk del genom den aviserade lagstiftningen för tjänstepensionsinstitut – skulle innebära att oförsäkrade men fonderade pensionsordningar kan fortleva utan dramatiskt ökade kapitalkrav på i vart fall medellång sikt.

EIOPA föreslår en komplicerad och holistiskt beräknad balansräkning som grund för bedömningen av kapitalkravet för oförsäkrade pensioner. I denna skulle arbetsgivareförbindelse kunna åsättas ett värde, vilket skulle få påverka kapitalkravet. Värderingen skulle ske med utgångspunkt i arbetsgivarens finansiella styrka och därav sammanhängande förmåga att själv svara för fullgörelsen av pensionslöftena om det visar sig att fonderingen är otillräcklig.

Eventuellt kommer förvaltare av premiebestämda pensioner som är fonderade men inte försäkrade att i likhet med försäkringsbolag tvingas hålla solvenskapital för t ex operationella risker.

Det är att förvänta en intensive period av lobbying innan svarstiden går till ända, vilket sker den 2 januari 2012. Sedan EIOPA avgett sitt råd till Kommissionen kommer ett nytt IORP-direktiv att utarbetas. Även detta kommer att rendera en konsultation. Det är därför troligt att ett nytt implementerat direktiv dröjer ett antal år.

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *