Kanske en utmätt begagnad pensionsförsäkring?

Varför inte köpa en begagna pensionsförsäkring?

I ett nyligen prövat mål hade en person år 2003 förvärvat två av Kronofogden utmätta pensionsförsäkringar för sammanlagt 262 000 kr. Förvärvaren yrkade avdrag för anskaffningskostnaden. Skattemyndigheten vägrade avdraget och saken kom att prövas upp till högsta instans.

Normalt måste försäkrad och försäkringstagare vara samma person på en pensionsförsäkring eller försäkring av skattekategori p som kanske är en riktigare beteckning. En pensionsförsäkring kan överlåtas mellan arbetsgivare och i vissa andra fall, bl a efter utmätning. När en pensionsförsäkring säljs får köparen en försäkring som gäller på en annan persons liv – köparen blir försäkringstagare och den vars liv styr utbetalningarna kvarstår som försäkrad. Detta kan vara intressant eftersom åldern på den som är försäkrad styr utbetalningarna. En ung person – ex vis en student som behöver inkomster under studietiden – kan således förvärva ett inkomstkapital genom att köpa en pensionsförsäkring som gäller på en äldre persons (den försäkrades) liv och som utbetalas när den försäkrade uppnår den ålder som enligt försäkringsavtalet medför utbetalning.

När det gäller privat försäkring – sådana i vilka försäkringstagare och försäkrad är samma person – kan utmätning ske av ej fredade belopp eller av ej fredad del av försäkringsavtalet. När det gäller tjänstepension kan arbetsgivaren vara ägare och då kompliceras saken, många konkursförvaltare har gett upp i försöken att komma åt en pensionsförsäkring som kanske tecknats kort före arbetsgivarens konkurs och som nog egentligen borde tillhöra borgenärerna.

Enligt försäkringsbreven är han försäkringstagare och överlåtaren var den som är försäkrad. Utbetalningstiden från försäkringarna är fem år. Under 2006 har förvärvaren fått utbetalningar om 100 578 kr från försäkringarna. Han har beskattats för detta belopp som inkomst av tjänst vid 2007 års taxering. Frågan i målet är om Lärs-Erik Karlsson har rätt till avdrag för anskaffningskostnaden för pensionsförsäkringarna.

Rättslig reglering

Enligt 59 kap. 13 § inkomstskattelagen (IL) ska avdrag som inte grundar sig på överskott av en näringsverksamhet eller inkomst i inkomstslaget kapital göras som allmänt avdrag. Vad som ska dras av i inkomstslaget tjänst regleras i 12 kap. IL. Enligt 12 kap. l § ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster dras av som kostnad om inte något annat anges i kapitlet eller i 9 eller 60 kap. När det gäller avdragstidpunkten i inkomstslaget tjänst anges i 10 kap. 13 § första stycket IL att utgifter ska dras av som kostnad det beskattningsår då den skattskyldige betalar dem eller på något annat sätt har kostnaderna.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning Högsta förvaltningsdomstolen instämmer i underinstansernas bedömning att försäkringarna även efter Lärs-Erik Karlssons förvärv får anses utgöra pensionsförsäkringar och att utbetalningar från försäkringarna därmed är skattepliktiga som inkomst av tjänst. Som underinstanserna har funnit kan anskaffningskostnaden för pensionsförsäkringarna inte anses utgöra en premiebetalning. Den kan därmed inte dras av som allmänt avdrag enligt bestämmelserna i 59 kap. IL. Avdragsrätten far i stället bedömas genom tillämpning av den allmänna avdragsbestämmelsen for inkomstslaget tjänst.

Utgiften för förvärvet av pensionsförsäkringarna är en nödvändig förutsättning för att förvärvaren ska få inkomster i form av utbetalningar från försäkringarna. Den får därmed anses vara en sådan utgift för att förvärva inkomster som enligt 12 kap. l § IL är avdragsgill om inte annat är särskilt föreskrivet. Någon bestämmelse som förhindrar att avdrag medges för utgifter av detta slag finns inte. Förvärvaren har därmed rätt till avdrag för anskaffningskostnaden för försäkringarna.

I inkomstslaget tjänst bestäms avdragstidpunkten genom tillämpning av den s.k. kontantprincipen. I praxis har dock avsteg gjorts från denna princip. Avdragsrätten har vidare förskjutits till ett senare taxeringsår när det vid taxeringen för det beskattningsår då betalningen har ägt rum inte med tillräcklig grad av säkerhet har kunnat bedömas att utgiften avsett ett, för den skattskyldige, avdragsgillt ändamål. Det först då pensionen börjar betalas ut som avdragsrätten för anskaffningskostnaden för försäkringarna kan bedömas. Avdrag kan därmed medges tidigast det året. En förutsättning för att avdrag ska medges för hela anskaffningskostnaden i inkomstslaget tjänst bör vidare vara att förvärvaren fortsätter att uppbära utbetalningar från försäkringarna under hela utbetalningstiden. Avdrag för anskaffningskostnaden medges i takt med att utbetalningarna tas upp till beskattning. Förvärvaren har därmed vid 2007 års taxering rätt till ett avdrag med en femtedel av anskaffningskostnaden, dvs. med 52 400 kr.

Rättsfallet gör förvärvet till en god affär. Till en avdragsgill kostnad om 52 400 kr per år köper sig förvärvaren en årlig skattepliktig inkomst om drygt 100 000 kr. Beskattningstekniken gör att pensionsförsäkringar som är nära utbetalningstidpunkten kommer att prissättas högre än de som har längre uppskovstid. Om prissättningen står sig är förvärv av en utmätt pensionsförsäkring ett utomordentligt sätt att skaffa en extra skattepliktig inkomst t ex när man står i begrepp att finansiera sina huslån och är i behov av ökad lön. Det finns dock en risk med arrangemanget, i försäkringar som saknar medförsäkrad kan den försäkrade avlida och då upphör utbetalningarna, oförbrukat pensionskapital tillfaller då andra pensionssparare som har samma slag av försäkring som sk arvsvinst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *