Vad innebär förändringen i IAS19 för arbetsgivaren?

Vad innebär förändringen i redovisningsnormen IAS19 för företagen?

De två förändringar som huvudsakligen påverkar företagens resultat är:

1. Användandet av förväntad avkastning tillåts inte längre som en beräkningsparameter Under internationella redovisingsregler kan företag fn beräkna en vinst grundad på antagen avkastning istället för den avkastning som faktiskt erhålls. För pensionsförvaltningar som traditionellt investerar i riskbärande tillgångar såsom aktier har regeln ofta inneburit att företaget kan använda optionen att lägga fiktiva vinster till faktiska. Den föreslagna förändringen i IAS19 kommer att ersätta antagen (fiktiv) avkastning med en föreskriven ränta härledd ur företagsobligationer med kreditvädering AA, denna beräkning ger ca 1 % lägre antagen avkastning vid beräkningen av pensionsåtagande under gällande marknadsbetingelser. Som ett resultat av förändringen kommer många företag att se en ökande kostnad för sina pensionsutfästelser eftersom den typiska pensionsförvaltningen brukar ha tillgångar med högre risk/avkastning än de obligationer var avkastning utgör grund för kvantifieringen. Det kan också bli så att de ökade kostnaderna föranleder företagen att minska risktagandet, eftersom den ökade risken inte premieras vid redovisningen. Den nuvarande standarden uppmuntrar pensionsförvaltningar att ta risk genom att risknivån tillåts slå igenom vid beräkningen av antagen avkastning. Och avkastningen påverkar utfallet i en stor pensionsförvaltning så märkbart att förändringen kan ge arbetsgivare goda skäl att överge en pensionsordning för en annan.

2. Borrtagande av korridoren som option vid utjämning av underskott Förslaget till ny IAS19 kommer också att innebära en omedelbar redovisning av vinster och förluster i förmånsbestämda pensionsplaner. För närvarande gäller att IAS19 tillåter företag att använda en sk korridor i vilken vinster och förluster som härrör från bl a pensioner kan redovisas senare om de inte överskrider ett gränsvärde (korridoren). Den föreslagna normen kräver att vinster och förluster redovisas när de inträffar. Aktuariella vinster och förluster kan variera påtagligt periodvis eftersom de innefattar inte bara kostnader för antagen omsättning i antalet anställda och förväntad livslängd utan också vinster och förluster i placeringsverksamheten och inverkan av förändringar i antagen ränta vid fastställa av pensionsskuld.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *