IASBs förslag till redovisningsnorm påverkar BT med 3,5 miljarder kronor

IASB offentliggör en slutlig (?) version av redovisningsnormen IAS19.

The International Accounting Standards Board (IASB) har publicerat ett utkast till reviderade redovisningsregler för pensioner enligt normen IAS19, skrivningarna bekräftar farhågorna att nyordningen innebär negativa vinstpåverkande effekter i storleksordningen 100 miljarder för enbart den engenskal tjänstepensionsmarknaden.

Standarden är fortfarande på utkaststadiet och i teknisk mening ofullbordad men källor hävdar att den föreliggande versionen inte avses bli ändrad annat än marginellt under behandlingen till dess publicering sker inom loppet av två till tre veckor.

Standarden i sin reviderade form kommer att utmönstra två kontroversiella rättigheter  i den nuvarande standarden; bruket av förväntad avkastning på placeringstillgångarna och korridoren för utjämning av underskott över tiden. Detta kommer i många fall att påverka vinstnivåerna i företagen.

Den nya standarden kommer också att noga undersöka de regler som styr vad som måste redovisas i räkenskaperna, allt i avsikt att ge investerare mer information om riskerna som ligger i företagens pensionsordningar.

IASB har enligt uppgift sammanfattat sina avsikter och befinner sig nu i ett röstningsförfarande – utkastet till nya regler underställs styrelsen för beslut.

Utkastet har beskrivits som en kortare, enklare standard som innehåller mycket mindre av subjektivitet vid bestämningen av antaganden och mer flexibilitet när det gäller att tillhandahålla passande redovisning – i sin helhet utgör standarden som föreslås ett stegi i rätt riktning även om IASB inte förmått ge tvingade skäl till varje föreslagen förändring.

Enligt uppgift skulle BT – om standarden gällt under förra året – fått se sitt resultat minska med 3,5 miljarder kronor.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *