Likvidation av pensionsstiftelser vid könsneutrala premier – konsekvenser!

Några arbetsgivare – framförallt småföretag av brödfödekaraktär men även riktigt stora anonymt ägda bolag – tillämpar sk pensionering i egen regi. Denna tillhandahåller två tryggandeformer; pensionsstiftelse och skuldföring (kombinerad med kreditförsäkring om avsättningen skall medge arbetsgivaren avdragsrätt).

Pensionsstiftelsen förvarar arbetsgivarens pant – en förmögenhet som är avskild rörelserisken och som bara får användas till pension.

Flertalet stiftelser tryggar pension åt ett fåtal personer och utfästelserna avser ofta livsvarig ålderspension till män. Sättet att räkna pensionsskulden spelar därför avgörande roll – eftersom de pensionsberättigade är ett fåtal saknas som regel balans i sammansättningen av kön bland gruppen pensionsborgenärer.

Avsättning till stiftelse/skuldföring har skett enligt Finansinspektionens grunder för beräkning av pensionsskuld, dessa har olika antaganden om lång levnad för män och kvinnor – det krävs en större avsättming för att ge en livsvarig pension till en kvinna än en man. Något som får betydelse vid bestämningen av vilken förmögenhet som behövs för att kunna ge anställd pension med utlovad förmån under utlovad tid.

Avsättningen till stiftelse avviker också från en försäkringspremie som ger samma förmån, ränteantagandet är högre än det som ett försäkringsbolag vågar räkna efter, varför avsättningen som regel understiger vad som krävs för att försäkra pensionsutfästelsen. Förhållandet utgör ett problem vid stiftelselikvidation, sådan skall ske om arbetsgivaren avvecklar rörelsen av någon anledning, t ex konkurs. Styrelsen i stiftelsen har då att teckna försäkring för sådana arbetsgivarens utfästelser som stiftelsen tryggar. Om stiftelsen kapital är i paritet med värdet av utfästelsen uppkommer underskott, medlen förslår inte till den försäkring som enligt tryggandelagen skall tecknas. Förhållandet har påpekats, dock utan resultat.

Vid en stiftelselikvidation som inträffar efter 21 december 2012 kan mycket grava problem uppkomma, utom för stiftelser som har betydande överskott på kapitalet. Särskilt om stiftelsen tryggar pension till enbart män! De avsättingar som gjorts har beräknats utifrån antaganden för män. Dessa fordrar ett mindre kapital för att trygga samma förmån jämfört med kvinnor. De försäkringar som erbjuds har dock samtliga unisexgrunder. De män som har fått pensionslöften har levt i tron att dessa är fullt ut tryggade, att pengarna räcker till pensionen. Men efter den 21 december 2012 kommer per definition pensionskapitalet för en man inte att förslå till den premie som en försäkring med unisexgrunder kräver. Ordet ”tryggande” kommer att visa sig vara en beteckning med inneboende modifikation – det kan blir förluster om uppemot 20 – 25 % av pensionsförmånen om stiftelsestyrelsen skall lösa av arbetsgivarens förpliktelse i försäkring som ger garanterade förmåner.

Hur tar lagstiftaren höjd för problemet?

Per Andelius

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *