Arbetsgivareägd tjänstepensionsförsäkring ingick i bodelningsunderlaget

En tjänstepensionsförsäkring kännetecknas av att anställd är försäkrad och – om arbetsgivaren äger försäkringen – oåterkallelig förmånstagare. Försäkringen skall finansieras av arbetsgivaren ensam.

Vid bedömning om en tjänstepensionsförsäkring skall ingå i bodelningsunderlaget och därmed delas mellan makarna vid en skilsmässa skall hänsyn tas till huruvida den försäkrade haft ett bestämmande inflytande över arbetsgivaren. Om den som är försäkrad haft ett sådant inflytande kan försäkringen ingå, trots att den ägs av annan än den make som är försäkrad.

De försäkringar som tvisten gällde hade tecknats av annan arbetsgivare som maken inte ägde. innan äktenskapet ingicks. Försäkringarna hade sedermera överförts till ett bolag i vilket mannen och hustrun ägde 40 % vardera. Makarnas barn ägde resterande 20 %. Premier hade erlagts av även makarnas bolag, sammanlagt hade drygt 2 msek tillförts försäkringarna.

Bodelningsförrättaren hade uppfattat att försäkringarna ägdes av mannen och därför lagt in värdet som underlag för bodelningen. Domstolarna gjorde bedömningen att försäkringarna ägdes av bolaget.

Mannen hävdade att ett ägande om 40 % inte konstituerade ett bestämmande inflytande. Domstolarna fann att han ensam beslutat om avsättningarna och företrätt bolaget visavi Skandia. Tingsrätten ansåg det visat att han inte haft några begränsningar i sin förfoganderätt, en bedöming Hovrätten delar. Tjänstepensionsförsäkringen skall därför ingå i bodelningen.

Mannen gör därefter invändningen att det vore oskäligt att låta värdet bli föremål för bodelning med argumentet att makan hade ett fullgott eget pensionsskydd och med hänvisning till Äktenskapsbalken 10 kap 3 § 3 st. Mannens pensionskapital var dock väsentligen större än hustruns.

Regelverket innebär att privata pensionsrättigheter ska ingå i bodelning med anledning av äktenskapsskillnad, detta kan i vissa fall leda till orättvisa resultat, om t ex andre maken har en kollektiv tjänstepension i Alecta (vilken inte bodelas). Rätt till pension på grund av privat pensionsförsäkring eller individuellt pensionssparande ska helt eller delvis kunna lämnas utanför bodelningen om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att inkludera pensionsrätten i bodelningsunderlaget. Bestämmelsen är dock en undantagsregel och ska tillämpas restriktivt. Frågan om ett undantagande av pensionsförsäkring ska avgöras efter en helhetsbedömning av makarnas ekonomiska förhållanden.

Att värdet av tjänstepensionsförsäkringen är relativt stort i förhållande till övriga tillgångar i boet kan, särskilt mot den bakgrunden att exfrun saknar motsvarande skydd, inte motivera att den ska undantas från bodelningen.

Per Andelius

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *