Könsbaserade försäkringspremier – nu en otillåten diskriminering

Europeiska domstolen säger nej till könsbaserade försäkringspremier

Idag på morgonen avgjorde EG-domstolen det mycket emotsedda målet Test-Achats. Saken som påkallats av en belgisk konsumentorganisation ifrågasatte legaliteten i en föreskrift i ett direktiv som tillåter försäkringsbolag att använda kön som en riskfaktor vid bestämning av premier och förmåner i försäkringsavtal.

I September 2010 avgav generaladvokaten Kokott sitt yttrande i målet och hävdade att artikel 5(2) i direktiv (2004/113/EC) – som tillåter försäkringsgivare att debitera skilda premier och tillhandahålla skilda förmåner till män och kvinnor under förutsättning att kön kan anses vara en bestämmande faktor vid skattning av risk – är oförenlig med principen om likabehandling i europeisk lagstiftning, därmed olaglig.

Idag kom EG-domstolen till samma slutsats som generaladvokaten rörande det otillåtnan i att begära tillämpa skilda premier och förmåner baserade på kön inom försäkringssektorn och bekräftade att:

– Att ta hänsyn till kön som riskfaktor i försäkringsavtal utgör diskriminering

– Artikel 5 i direktiv (2004/113/EC) som tillåter undantag från en lika premiesättning om skilda premier är fotade i objektivt tillförligt statistik kan inte kvarstå under obegränsad tid, då undantaget är oförenligt med principen att män och kvinnor skall likabehandas, vilket framgår av europeisk lag av högre dignitet.

– Från och med den 21 december 2012 är det inte längre tillåtet för försäkringsgivare inom EES-området att förlita sig på undantaget och tillämpa skilda försäkringspremier eller försäkringsförmåner för män och kvinnor.

– Domen ger försäkringsindustrin en nådatid inom vilken nödvändiga anpassningar av premiesatser och förmåner måste ske. Generaladvokaten hade rekommenderat en längre period för anpassningen (3 år) men domstolen beslöt en betydligt kortare tidsfrist. Dock fordras ej några omedelbara åtgärder, inte heller får domen genomslag i försäkringsavtalen redan från tidpunkten för beslutet.

– Beslutet som är bindande för alla medlemsstater kommer att ha långtgående konsekvenser för försärkringsindustrin. De berörda måste nu fundera över hur domen skall implementeras, vilka förändringar som måste ske i premiesatser och förmåner från 2012.

Omedelbara konsekvenser för försäkringsverksamheter:

– Höjda premier för män eller kvinnor som ansetts utgöra en lägre risk pga sitt kön och vilkas försäkringsavtal har prissatts med utgångspunkt i i riskbedömningen.

– Vid sjukförsäkring skiljer sig antaganden för könen åt. Dessa premier måste utjämnas, något som kan resa problem i fall då ett kön överväger på t ex en arbetsplats eller i ett försäkringsbolags bestånd.

– Kostnaden för livsvariga utbetalningar kommer att öka för män och minska för kvinnor vid samma utfästa förmån. Detta kan orsaka problem i fall då ett kön överväger på en arbetsplats eller i ett försäkringsbolags bestånd.

Per Andelius

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *