Hollands största fackförening säger nej till att flytta riskerna över på de anställda

Den största holländska fackföreningen uppmanar att tänka om när det gäller pensionsavtal FNV Bondgenoten, en holländsk fackförening har begärt en omprövning av det pensionsavtal som fn diskuteras mellan arbetsgivare och arbetstagare. Man invänder mot att överföra all risk på arbetarna. I ett brev till övriga fackliga organisationer skriver […]

Undersökning; förvaltningsavgifter förbrukar en stor del av pensionen, något flertalet svenska sparare inte förstår

Avgifternas påverkan på pensionen underskattas grovt Flertalet svenskar förstår inte avgifternas påverkan på kapitalbildningen i pensionssparande, hela 54 procent har missuppfattat hur mycket avgifterna tar av den slutliga pensionen – allt enligt en Sifo-undersökning som pensionsadministrations- och förmedlingsbolaget Collectum låtit göra. Det låter inte så mycket när förköpsinformationen för en […]

Försäkringskontrakt och redovisning

Insurance contracts The IASB and FASB continued their discussions on insurance contracts by considering the following topics: alternative presentation models, allocation of the composite margin in profit and loss, whether the boards should permit or require a practical expedient for the discount rate, education sessions on the risk […]

Sverige kan inte beskatta svenska pensionsbelopp till person bosatt i England

Kammarrätten i Stockholm anser att Sverige inte kan beskatta utbetalningar från pensionsförsäkring och eget IPS-sparande med stöd av artikel 18 i brittiska skatteavtalet. FörutsättningarX har flyttat ut till Storbritannien och är därefter begränsat skattskyldig. Han har hemvist i Storbritannien enligt det aktuella skatteavtalets artikel 4. SakenSkatteverket har beslutat […]

OECD – pensionssystemen måste reformeras!

Refomerade pensionssystem måste leverera adekvata förmåner som vi har råd med, varnar OECD De reformer som vidtagits är otillräckliga för att täcka ökade pensionskostnader i framtiden, trots att pensionsåldern höjts i hälften av OECD-länderna, säger en ny rapport från OECD. Rapporten säger att den genomsnittliga pensionsåldern 2050 kommer […]

Likvidation av pensionsstiftelser vid könsneutrala premier – konsekvenser!

Några arbetsgivare – framförallt småföretag av brödfödekaraktär men även riktigt stora anonymt ägda bolag – tillämpar sk pensionering i egen regi. Denna tillhandahåller två tryggandeformer; pensionsstiftelse och skuldföring (kombinerad med kreditförsäkring om avsättningen skall medge arbetsgivaren avdragsrätt). Pensionsstiftelsen förvarar arbetsgivarens pant – en förmögenhet som är avskild rörelserisken […]

Arbetsgivareägd tjänstepensionsförsäkring ingick i bodelningsunderlaget

En tjänstepensionsförsäkring kännetecknas av att anställd är försäkrad och – om arbetsgivaren äger försäkringen – oåterkallelig förmånstagare. Försäkringen skall finansieras av arbetsgivaren ensam. Vid bedömning om en tjänstepensionsförsäkring skall ingå i bodelningsunderlaget och därmed delas mellan makarna vid en skilsmässa skall hänsyn tas till huruvida den försäkrade haft […]

Hur hanterar försäkringsbolagen förbudet mot könsbestämda faktorer vid premiesättning/förmånsbestämning?

Europeisk försäkringsindustri brottas med frågan hur anpassningen till domen om förbud mot könsbestämda faktorer vid bestämning av premier/förmåner. Det är de livsvariga ålderspensionerna som är huvudbekymret. Tvålivräntor, dvs försäkringar där två liv är försäkrade, som regel man och kvinna, medför ingen större förändring eftersom den olikartade risken mellanf […]

Gynnas rådgivare av EG-domstolens avgörande?

EG-domstolens avgörande en möjlighet för QROPS’(Qualifying Recognised Overseas Pension Schemes) Den nyligen avkunnade domen från EG-domstolen om diskriminering pga kön vid beräkningen av premier och förmåner i försäkring kan utgöra goda nyheter för pensionsordningar som är etablerade utanför sina respektive hemländer, sk QROPS, enligt Rex Cowley på Close. […]

Några frågor om effekterna av EG-domen om förbud mot könsgrundade faktorer

Debatten om konsekvenserna av EG-domstolens beslut att inte längre godta könsskiljande faktorer vid beräkning av premier/förmåner i försäkring är livlig, inte minst i Storbritannien. Det framgår av domen (C-236/09) att utrymmet för undantag från likabehandling inte längre är för handen efter stickdatumet 21 december  2012, men vilka konsekvenserna […]