Globala pensionsförmögenheter når rekordnivåer

Värdet av globala pensionsförmögenheter når rekordnivån 170 tusen miljarder kronor, visar studie

Stark värdetillväxt i placeringstillgångarna men skulderna fortfarande större • Pensionstillgångarna i UK värda lika mycket som Storbritanniens BNP

Pensionsfonderna som plågats av finanskrisen utvecklades starkt förra året sedan aktiemarknaderna återhämtat sig i kölvattnet av den grekiska skuldkrisen.

Underskotten i pensionsfonderna, som plågat förmånsbestämda tjänstepensioner världen över, minskade i och med att pensionstillgångarna på de 13 största marknaderna nådde rekordnoteringen 26,5 trillioner USD.

Tillgångarna i pensionsfonderna kan ställas mot värdet av utländska skuldförbindelser som Kina har och som uppgår till 2,5 trillioner USD.

Den kraftiga tillgångsökningen borde ge pensionsspararna stöd för förhoppningen att givna pensionslöften också kommer att honoreras. Men sakkunniga pekar på förhållandet att förhållandet mellan globala tillgångar och skulder fortfarande är bekymmersamt. På 90-talet var fonderna fullt kapitaliserade och täckte förpliktelserna – idag är det relativt vanligt att en pensionsfond är underkapitaliserad med 25 %, allt enligt Towers Watson.

Inom EU görs försök att applicera solvensregler på pensionsfonderna likt de som gäller för försäkring, något som skulle ställa enorma kapitalkrav på pensionsfonderna. Holland – där pensionstillgångarna uppgår till 134 % av BNP – anförs ofta som exempel på pensionsordningar med solvenskrav, de engelska värjer sig för sådana.

Arbetsgivare i Storbritannien och USA har bytt pensionsmodell, från förmånsbestämda till mindre kostsamma premiebestämda pensionslöften. Holland har försökt skjuta på utvecklingen men börjar nu omläggningen i tron att underskotten inte kommer att rätta till sig genom värdetillväxt i placeringstillgångarna under det att ökad långlevnad kommer att föranleda skuldökningar.

Undersökningen från Towers Watson visar att pensionstillgångarna ökade 12 % i värde under 2010 som en följd av aktiemarknadernas uppgång. Att jämföra med 17 % tillväxt under 2009 och en minskning med 21 % under 2008, vilket förde tillgångsvärdet tillbaka till 2006 års nivå. De globala pensionstillgångarna har vuxit med 66 % sedan år 2000.

Storbritannien har värden motsvarande sin BNP investerade för pensionsändamål. Andelen aktier i förvaltningarna är den högsta i världen: 55 %. Dock en minskning sedan 2000 då den uppgick till 74 %. Volatiliteten på aktiemarknaderna under 2000-talets första decennium har bringat ned andelen aktier i pensionsförvaltningarna generellt.

USA, Australien och Canada investerar mer än genomsnittet i tillgångsslaget aktier. Japan, Holland och Schweiz är mer risk averta med en högre andel av förmögenheterna placerade i obligationer. Vid utgången av 2010 hade de sju största marknaderna en fördelning om 47 % aktier, 33 % obligationer, 1 % likvida medel och 19 % andra tillgångar.

I England och Australien innehas pensionsförmögenheterna till 90 respektive 86 % av privata företag under det att i Japan och Canada 70 respektive 62 % innehas av den offentliga sektorn.

Brasilien har den största tillväxten i pensionstillgångar, 15 % det senaste decenniet. Den lägsta tillväxten har Japan med 0,2 %. Canada och Frankrike ökade bara 1 % under samma tid.

Förra året växte pensionstillgångarna på nästan samtliga marknader, men kristyngda Irland och Frankrike såg en annan utveckling, delvis som följd av en svagare Euro.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *