Kan pensionskapital åtkommas i förtid genom återköp?

Dispens för återköp får ges om pensionsspararen är på obestånd och genom återköpet kan få en varaktig lösning på sina problem eller om det i övrigt finns synnerliga skäl.

Målet gällde en företagare som häftade i skuld till Skatteverket med 199 464 kr. Företaget hade fått problem under konjunkturnedgången med minskad omsättning om 400 000 kr.

Inför en förestående konkurs ansökte försäkringstagaren om att få återköpa sin pensionsförsäkring. Som skäl för ansökan angavs att företaget börjat ge överskott och övervärdet vid avyttring av leasingbil och pensionskapitalet skulle komma att förslå till att varaktigt lösa den skuldsattes ekonomiska problem.

Förvaltningsrätten vägrade medge dispensen med motiveringen att det inte var visat att försäkringstagaren kunde lösa sina ekonomiska problem varaktigt genom åtgärden. Därefter hade den skuldsatte använt överskott från sitt företag till amortering av 30 000 kr av skulden.

Inför prövningen i Kammarrätten medger Skatteverket återköpet eftersom man bedömer att den skuldsatte förmår ordna upp sin situation om återköp beviljas. Kammarrätten meddelar prövningstillstånd och medger återköpet med motivering att skäl saknas ifrågasätta vad parterna (den skuldsatte försäkringstagaren och Skatteverket) är överens om.

Utrymmet för dispens till återköp är synnerligen snävt. Enbart omständigheten att försäkringstagaren objektivt behöver medlen bättre före pensioneringen utgör inte ett godtagbart skäl.

Kammarrättens i Jönköping dom mål nr 3367-10, meddelad 2011-01-13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *