Villkor för kreditförsäkring av pensionsåtaganden

Allmänna försäkringsvillkor för kreditförsäkring av pensionsutfästelser (K-, KA-, KE-försäkring) K-försäkring: Utfästelser hänförliga till ITP-planen, avdelning 2. KA-försäkring: Utfästelser ej direkt hänförliga till ITP-planen, avdelning 2. KE-försäkring: Utfästelser om alternativ ITP till tjänstemän med lön över tio basbelopp. Villkoren gäller fr o m 1 januari 2010. Försäkringarnas omfattning

§ 1 (Endast K-försäkring) Försäkringen avser fullgörandet av försäkringstagarens betalningsskyldighet på grund av utfästelser om ålderspension till tjänstemän och med dessa utfästelser förknippade åtaganden enligt den centrala pensionsuppgörelsen (ITP-uppgörelsen) av den 30 juni 1960 mellan Föreningen Svenskt Näringsliv å ena sidan samt Sif och Ledarna å andra sidan eller senare träffad ITP- uppgörelse eller annan allmän pensionsplan av motsvarande art. Med tjänstemän avses även arbetsledare.

Försäkringen omfattar pensionsrätt intjänad på grund av ovan angivna utfästelser från tidpunkt som överenskommes mellan försäkringstagaren och PRI Pensionsgaranti.

Försäkringen omfattar dock inte utan särskilt medgivande av PRI Pensionsgaranti pensionsutfästelse, som vid den tidpunkt då uppgift om utfäs- telsen lämnas till PRI Pensionsgaranti innefattar retroaktivt intjänande under längre tid tillbaka än två år.

PRI Pensionsgaranti kan medge, att försäkringen skall omfatta även pensions- rätt intjänad på grund av sådana överenskommelser om utvidgningar av utfästelser, exempelvis förtida pensioner, som i pensionsuppgörelse enligt ovan förutsatts kunna träffas.

Avtal om att pensionsrätt, intjänad på grund av utfästelse som omfattas av försäkringen, skall minskas eller efterges kan inte träffas mellan försäk- ringstagaren och den pensionsberättigade med giltighet i vad avser försäk- ringstagarens betalningsskyldighet till PRI Pensionsgaranti och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (Alecta) för sådan pensionsrätt eller i vad avser PRI Pensionsgarantis betalningsskyldighet för sådan pensionsrätt och motsvarande återkravsrätt mot försäkringstagaren.

§ 2 (Endast KA- och KE-försäkring)

Försäkringen avser fullgörandet av försäkringstagarens betalningsskyldighet på grund av de pensionsutfästelser som försäkringen omfattar. Försäkringstid

§ 3 (Endast K-försäkring) Försäkringen gäller till dess samtliga pensionsutfästelser och andra åtaganden, som försäkringen omfattar, slutbetalats genom betalningar till PRI Pensionsgaranti eller infriats genom inköp av pensionsförsäkring i Alecta eller tryggats   genom    engångsavsättning till Konsumentkooperationens pensionsstiftelse eller, efter medgivande av PRI Pensionsgaranti, överförts till annan försäkringstagare.

§ 4 (Endast KA- och KE-försäkring) Försäkringen gäller till dess samtliga pensionsutfästelser, som försäkringen omfattar, slutbetalats eller infriats genom inköp av pensionsförsäkring eller, efter medgivande av PRI Pensionsgaranti, överförts till annan försäk- ringstagare. Om synnerliga skäl föreligger, kan PRI Pensionsgaranti medge att försäkringen upphör att gälla även på annan grund.

Avtalstid och förlängning

§5

Försäkringen meddelas för en avtalstid om högst tre år.

PRI Pensionsgaranti meddelar försäkringstagaren senast en månad före avtalstidens utgång, vilken tid PRI Pensionsgaranti medger för förlängningen. Denna nya avtalstid gäller, om ej vid meddelandet om förlängning för två eller tre år försäkringstagaren inom en månad från meddelandet framför önskemål om att förlängningen skall avse kortare tid. Om försäkringen sägs upp enligt bestämmelserna i § 6 enbart för begränsning till pensionsrätt intjänad till avtalstiden utgång, förlängs försäkringen med angivna begränsning för en ytterligare avtalstid om högst tre år. Därvid äger bestämmelserna i föregående stycke motsvarande tillämpning.

Uppsägning till avtalstidens utgång

§6 Försäkringstagaren och PRI Pensionsgaranti äger senast en månad före avtalstidens utgång säga upp försäkringen till avtalstidens utgång.

Uppsägningen innebär att försäkringen begränsas till att avse pensionsrätt intjänad till avtalstidens utgång.

Uppsägning från PRI Pensionsgarantis sida innebär vidare, om PRI Pensionsgaranti så påfordrar, att skyldighet inträder för försäkringstagaren att köpa pensionsförsäkring avseende de pensionsutfästelser och andra åta- ganden, som försäkringen omfattar.

Inköp av pensionsförsäkring får ske successivt med i princip lika stora årliga betalningar under en av försäkringstagaren bestämd tidsperiod om högst fem år. Betalningarna skall ske på sätt som bestäms av PRI Pensionsgaranti.

Inträffar fall som avses i §§ 8 och 9 under tidsperiod, då successivt inköp av pensionsförsäkring skall göras, gäller därefter bestämmelserna i nämnda paragrafer beträffande skyldighet att köpa pensionsförsäkring. Uppsägning under avtalstiden

§7 PRI Pensionsgaranti äger under avtalstiden säga upp försäkringen till utgången av tredje månaden efter den månad då uppsägningen sker, om enligt PRI Pensionsgarantis bedömning

1) på grund av försämrad kreditvärdighet hos försäkringstagaren eller hos den som tecknat borgen eller annan förbindelse för försäkringen risken väsentligt ökat för att försäkringstagarens pensionsutfästelser eller förpliktelser enligt försäkringsvillkoren inte kan fullgöras eller

2) i samband med ändring av ägarförhållandena för försäkringstagaren eller försäkringstagarens moderföretag det nya moderföretaget efter begäran från PRI Pensionsgaranti ej tecknar borgen eller, om PRI Pensionsgaranti finner detta tillfyllest, annan förbindelse för försäkringstagarens förpliktelser. Med moderföretag avses här och i det följande företag som direkt eller indirekt i röst- hänseende kontrollerar mer än femtio procent av aktierna eller andelarna i försäkringstagaren.

Uppsägning innebär att försäkringen begränsas till att avse pensionsrätt intjänad till och med den dag, till vilken uppsägning skett.

Uppsägningen innebär vidare, om PRI Pensionsgaranti så påfordrar, att skyldighet inträder för försäkringstagaren att köpa pensionsförsäkring avseende de pensionsutfästelser och andra åtaganden, som försäkringen omfattar. Därvid äger bestämmelserna i § 6 fjärde och femte styckena motsvarande tillämpning.

Avveckling utan uppsägning

§8 I nedan angivna fall begränsas försäkringen till att avse dittills intjänad pensionsrätt och inträder skyldighet för försäkringstagaren att, om PRI Pensionsgaranti så påfordrar, omedelbart köpa pensionsförsäkring avseende de pensionsutfästelser och andra åtaganden, som försäkringen omfattar,

1) om försäkringstagaren upphör med näringsverksamhet genom att hela eller väsentlig del av verksamheten läggs ned eller överlåts,

2) om försäkringstagaren eller försäkringstagarens moderföretag eller den som tecknat borgen eller annan förbindelse för försäkringstagarens förpliktelser – försätts i konkurs, – inställer sina betalningar, – inleder ackordsförhandling eller – inleder förfarande enligt lagen om företagsrekonstruktion

3) om försäkringstagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt försäkrings- villkoren,

4) om i samband med ändring av ägarförhållandena för försäkringstagaren, försäkringstagarens moderföretag eller för den som tecknat borgen eller annan förbindelse för försäkringen, enligt PRI Pensionsgarantis bedömning, risken väsentligt ökat för att försäkringstagarens pensionsutfästelser eller övriga förpliktelser enligt försäkringsvillkoren inte kan fullgöras, eller

5) om sådana transaktioner skulle vidtas mellan försäkringstagaren och annat bolag i den koncern som försäkringstagaren ingår i att försäkringstagarens ekonomiska ställning, enligt PRI Pensionsgarantis bedömning, väsentligt försämras.

I de fall som avses i punkt 1 avser inlösenskyldigheten inköp av pensionsförsäkring motsvarande den del av verksamheten som överlåtits eller lagts ned.

Om realsäkerheter, garantier och pensionsstiftelser

§9 Om säkerhet ställts för fullgörandet av försäkringstagarens förpliktelser enligt försäkringsvillkoren, gäller följande.

Realsäkerheter

Om värdet av egendom, vari pantsatta pantbrev eller företagsinteckningsbrev gäller, eller om värdet av annan egendom, som utgör säkerhet, enligt PRI Pensionsgarantis bedömning väsentligt minskar, inträder skyldighet för försäk- ringstagaren att – enligt vad nedan närmare anges – omedelbart köpa pensionsförsäkring avseende de pensionsutfästelser och andra åtaganden, som försäkringen omfattar.

Skyldigheten att köpa pensionsförsäkring inträder, om och i den utsträckning PRI Pensionsgaranti med beaktande av förutsättningarna rörande säkerheter, då överenskommelse om försäkring eller förlängning av försäkringen träffades, så påfordrar.

PRI Pensionsgaranti äger påfordra inköp av pensionsförsäkring intill ett belopp motsvarande högst vad som tillkommer PRI Pensionsgaranti av de pantsatta pantbrevens eller företagsinteckningsbrevens belopp eller av värdet av annan egendom, som utgör säkerhet, såsom detta värde uppskattats av PRI Pensionsgaranti vid överenskommelse om försäkring eller förlängning av försäkringen.

När inköp av pensionsförsäkring gjorts enligt ovan, upphör PRI Pensionsgarantis rätt till säkerheten intill det belopp som betalats för sådant inköp.

Tidsbegränsade garantier

Har garanti (t ex bankgaranti, borgensförbindelse eller annan förbindelse) som ställts för försäkringen begränsats i tid och förlängs inte giltighetstiden senast två månader före garantitidens utgång gäller följande. Om PRI Pensionsgaranti så påfordrar inträder skyldighet för försäkringstagaren att – intill garantins belopp – omedelbart köpa pensionsförsäkring avseende de utfästelser som försäkringen omfattar.

Pensionsstiftelse

Om pensionsstiftelses tillgångar utgör säkerhet för utfästelser som omfattas av kreditförsäkring gäller följande. Skulle utfästelserna åter skuldföras i försäkringstagarens balansräkning och gottgörelse härför helt eller delvis hämtas ur pensionsstiftelsen, föreligger skyldighet för försäkringstagaren att omedelbart underrätta PRI Pensionsgaranti härom. Om PRI Pensionsgaranti så påfordrar inträder skyldighet för försäkringstagaren att – intill gottgörelsens belopp – omedelbart köpa pensionsförsäkring avseende de utfästelser som försäkringen omfattar.

PRI Pensionsgarantis betalningsskyldighet och återkravsrätt

§ 10 Fullgör inte försäkringstagaren sin i §§ 6,7,8 och 9 angivna skyldighet att köpa pensionsförsäkring eller sin skyldighet att utge pension enligt de kreditförsäkrade utfästelserna, har PRI Pensionsgaranti att i försäkringstagarens ställe fullgöra denna skyldighet.

PRI Pensionsgaranti äger av försäkringstagaren återfå vad PRI Pensionsgaranti utgivit jämte ränta, som skall överstiga riksbankens vid varje tillfälle gällande referensränta med åtta procentenheter, samt erhålla skälig ersättning för de kostnader PRI Pensionsgaranti haft.

Särskilda försäkringsvillkor

§ 11 Överenskommelse kan träffas mellan försäkringstagaren och PRI Pensionsgaranti om särskilda försäkringsvillkor, som gäller utöver eller i stället för dessa allmänna försäkringsvillkor. Försäkringstagarens allmänna skyldigheter

§ 12 Det åligger försäkringstagaren under den tid försäkringen gäller att årligen snarast möjligt sedan resultat- och balansräkning fastställts, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång, till PRI Pensionsgaranti insända kopia av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning. Försäkringstagare, som enligt lag är skyldig att avge delårsrapport, skall jämväl, senast två månader efter rapportperiodens utgång, inge kopia av sådan rapport.

Försäkringstagaren är därutöver skyldig att genom särskilt skriftligt meddelande omedelbart meddela PRI Pensionsgaranti väsentliga förändringar beträffande sin näringsverksamhet, personal och sina ägareförhållanden utan särskild be- gäran därom av PRI Pensionsgaranti. På PRI Pensionsgarantis begäran skall försäkringstagaren lämna de övriga uppgifter och referenser, som erfordras för PRI Pensionsgarantis kreditprövning och administration av försäkringen.

§ 13 (Endast K-försäkring) Försäkringstagaren skall vid tidpunkt och på sätt PRI Pensionsgaranti bestämmer lämna uppgifter, som erfordras för den registrering och övriga administration som PRI Pensionsgaranti handhar, samt betala belopp, som erfordras för PRI Pensionsgarantis förvaltning, för utgående pensioner och därmed sammanhängande åtaganden.

Om tjänsteman avgår ur tjänst och kapitalvärdet av den intjänade pensionsrätten understiger sextio procent av det basbelopp enligt lagen om allmän försäkring, som gällde vid ingången av det kalenderår, under vilket tjänstemannen lämnade sin tjänst hos försäkringstagaren, skall försäk- ringstagaren enligt anvisningar från PRI Pensionsgaranti betala engångspremie till Alecta avseende tjänstemannens intjänade pensionsrätt.

§ 14 Om som säkerhet för fullgörandet av försäkringstagarens förpliktelser pantsatts pantbrev i fastighet, fartyg eller luftfartyg eller företagsinteckningsbrev gäller följande.

Försäkringstagaren är skyldig att efter begäran från PRI Pensionsgaranti lämna upplysningar om värdet av den egendom som omfattas av pantbrev eller företagsinteckningsbrev samt att tillse att egendomen är erforderligt försäkrad mot brand och andra skador. Om försäkringstagaren inte visar att sådan försäkring gäller, har PRI Pensionsgaranti rätt att ombesörja försäkring på för- säkringstagarens bekostnad.

Försäkringstagaren är skyldig att svara för kostnaden för brandförsäkringsbevis för sådan försäkring som avses i föregående stycke.

Administration av pensionsutfästelser och redovisning av pensionsskuld

§ 15 (Endast K-försäkring) Försäkringstagaren skall för varje räkenskapsår i balansräkningen redovisa ett belopp motsvarande den pensionsskuld, som enligt meddelande från PRI Pensionsgaranti åvilar försäkringstagaren. Finns pensionsstiftelse, som tryggar de pensionsutfästelser som försäkringen omfattar, skall vid bestämmandet av det belopp, som skall redovisas i balansräkningen, avräknas vad som har täckning i sådan stiftelse.

§ 16 (Endast KA- och KE-försäkring)

Försäkringstagaren ansvarar för administrationen av de pensionsutfästelser som omfattas av försäkringen, innefattande utbetalning av pensioner.

Försäkringstagaren skall årligen tillställa PRI Pensionsgaranti försäkrings- teknisk beräkning av pensionsskulden för de utfästelser, som omfattas av försäkringen. Beräkningen skall göras per företagets bokslutsdag, dock minst en gång per år.

Personuppgiftslagen I samband med ansökan om kreditförsäkring av utfästelse till namngiven person skall företaget informera den anställde om att uppgiften kommer att registreras hos PRI Pensionsgaranti när försäkring meddelats. Sådan informationsskyldighet föreligger enligt personuppgiftslagen.

Försäkringspremie

§ 17 Försäkringstagaren är skyldig att för försäkringen erlägga premie. Premien bestäms av PRI Pensionsgaranti för ett kalenderår i sänder. Premie betalas vid tidpunkt och på sätt PRI Pensionsgaranti bestämmer. Försäkringstagarens ansvarighet såsom delägare i PRI Pensionsgaranti

§ 18 Enligt PRI Pensionsgarantis bolagsordning svarar försäkringstagaren såsom delägare i PRI Pensionsgaranti personligen för PRI Pensionsgarantis förbindelser intill nedan angivna belopp. Beslut om uttaxering kan fattas av bolagsstämma endast i den ordning bolagsordningen stadgar.

Försäkringstagaren är skyldig att till PRI Pensionsgaranti betala ett belopp motsvarande högst två procent av pensionsskulden för de pensionsutfästelser och andra åtaganden som försäkringen omfattar vid kalenderårsskiftet närmast före bolagsstämmas beslut om uttaxering.

Om försäkringstagaren under avtalstid för försäkringen, utan att skyldighet härtill föreligger enligt försäkringsvillkoren, helt eller delvis avvecklat pen- sionsskulden, gäller betalningsskyldigheten under återstoden av avtalsperioden intill två procent av den pensionsskuld, som förelåg vid kalenderårsskiftet närmast innan avvecklingen påbörjades. PRI Pensionsgaranti kan dock, om särskilda skäl för avveckling av skulden föreligger, medge att sådan betalningsskyldighet ej skall gälla för försäkringstagaren.

Har betalning gjorts enligt bestämmelserna i denna paragraf, är försäkringstagaren inte skyldig att under samma kalenderår och de följande fyra åren erlägga större belopp än skillnaden mellan två procent av aktuell pensionsskuld beräknad enligt bestämmelserna i denna paragraf och tidigare till PRI Pensionsgaranti under perioden erlagt belopp. Avgörande av tvist

§ 19 Tvist mellan försäkringstagaren och PRI Pensionsgaranti skall avgöras enligt gällande lag om skiljeförfarande.

Ändring av villkoren

§ 20 PRI Pensionsgaranti äger ändra dessa allmänna försäkringsvillkor med verkan från närmast följande kalenderårsskifte. Försäkringstagaren skall senast två månader före kalenderårsskiftet underrättas om ändringen. För försäkring i fråga om vilken skyldighet inträtt enligt bestämmelserna i §§ 6,7,8 eller 9 att köpa pensionsförsäkring avseende samtliga pensionsutfästelser och andra åtaganden, som försäkringen omfattar, skall de tidigare gällande allmänna försäkringsvillkoren alltjämt gälla, om försäkringstagaren begär detta före den tidpunkt, då ändringen avsetts få verkan. Detsamma skall gälla annan försäkring om försäkringstagaren samtidigt säger upp försäkringen till den tidpunkt, då ändringen avsetts få verkan, varvid uppsägningen inte får inskränkas till enbart begränsning enligt § 6 andra stycket. Vid sådan uppsägning gäller bestämmelserna i § 6 andra – femte styckena i tillämpliga delar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *