Försäkringsvillkor premiegarantiförsäkring

Försäkringsvillkor PG-försäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiegarantiförsäkring av arbetsgivares utfästelser att erlägga pensionspremier eller andra liknande avgifter avseende anställda – PG-försäkring. Villkoren gäller fr o m den 1 juli 2003.

Försäkringens omfattning §1 Försäkringen avser fullgörandet av försäkringstagarens betalningsskyldighet på grund av utfästelser att erlägga pensionspremier eller liknande avgifter avseende anställda.

Betalningsskyldighet enligt första stycket kan framgå av kollektivavtal eller avtal med försäkringsgivare. Anslutning till försäkringen sker genom ansökan från arbetsgivare eller annan som av arbetsgivare erhållit fullmakt att inge sådan ansökan. Av ansökan skall framgå vad försäkringen skall omfatta.

Försäkringen omfattar betalningsskyldighet på grund av ovan angivna utfästelser från och med den månad under vilken försäkring meddelas. Särskild överenskommelse kan träffas mellan försäkringstagaren och PRI Pensionsgaranti om att även betalningsskyldighet som uppkommit dessför- innan skall omfattas av försäkringen

Försäkringstid §2 Försäkringen gäller till dess att betalningsskyldigheten avseende de pensionspremier och andra avgifter, som försäkringen omfattar, har fullgjorts. Om försäkringen har begränsats i enlighet med § 4 måste anspråk på betalning framställas senast inom tio år från tidpunkten för begränsningen.

Försäkringspremie §3 Försäkringstagaren är skyldig att för försäkringen erlägga premie. Premien bestäms av PRI Pensionsgaranti för ett kalenderår i sänder. Premie betalas vid tidpunkt och på sätt PRI Pensionsgaranti bestämmer.

Premie debiteras inte för tid efter det att försäkringen begränsats enligt § 4. PRI Pensionsgaranti får uppdra åt försäkringsgivare/försäkringsadministratör till vilken försäkringstagaren har åtagit sig att betala pensionspremier, att även uppbära PRI Pensionsgarantis premie.

PRI Pensionsgaranti är skyldigt att senast den 31 oktober varje år meddela försäkringstagaren vilken premie som har fastställts att gälla för nästkom- mande kalenderår. Denna skyldighet kan PRI Pensionsgaranti fullgöra genom meddelande om premien till sådan försäkringsgivare/administratör som nämns i första stycket.

Avtalstid och begränsning av försäkringen §4 Försäkringen meddelas för en första avtalstid, som bestäms vid anslutning till försäkringen. Förlängning sker därefter automatiskt för en ny avtalstid om ett år, om inte PRI Pensionsgaranti eller försäkringstagaren senast en månad före avtalstidens utgång sagt upp försäkringen. Uppsägning innebär att försäk- ringen begränsas till den betalningsskyldighet som gäller för försäkrings- tagaren intill utgången av det år under vilket uppsägningen skett.

I nedan angivna fall begränsas försäkringen till försäkringstagarens betal- ningsskyldighet intill utgången av 3:e månaden efter den tidpunkt försäk- ringstagaren – försatts i konkurs, – inställt sina betalningar, – inlett ackordsförhandling eller – inlett förfarande enligt lagen om företagsrekonstruktion.

PRI Pensionsgarantis betalningsskyldighet och återkravsrätt §5 Fullgör inte försäkringstagaren sin skyldighet att erlägga pensionspremier eller andra avgifter, som försäkringen omfattar, har PRI Pensionsgaranti att i försäkringstagarens ställe fullgöra denna skyldighet. Detta innebär att PRI Pensionsgaranti skall erlägga premier motsvarande vad som skulle ha erlagts för en anställd om premiebetalningar skett i enlighet med försäkringstagarens utfästelse. PRI Pensionsgarantis skyldighet omfattar även en årlig uppräkning av dessa premier med en real ränta på 4 %. Inflationen skall vid beräkningarna bestämmas med utgångspunkt från Konsumentprisindex.

PRI Pensionsgaranti äger av försäkringstagaren återfå vad PRI Pensionsgaranti utgivit jämte ränta, som skall överstiga riksbankens vid varje tillfälle gällande referensränta med åtta procentenheter, samt erhålla skälig ersättning för de kostnader PRI Pensionsgaranti haft.

PRI Pensionsgaranti äger rätt att underrätta berörd central eller lokal arbetstagarorganisation om arbetsgivares underlåtenhet att fullgöra sin skyldighet att erlägga pensionspremier eller andra avgifter, som försäkringen omfattar. Sådan rätt föreligger även när försäkringen begränsats i enlighet med § 4.

Särskilda försäkringsvillkor §6 Överenskommelse kan träffas mellan försäkringstagaren och PRI Pensionsgaranti om särskilda försäkringsvillkor, som gäller utöver eller i stället för dessa allmänna försäkringsvillkor.

Försäkringstagarens allmänna skyldigheter

§7 Det åligger försäkringstagaren, om PRI Pensionsgaranti så påfordrar, att till PRI Pensionsgaranti insända kopia av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande delårsrapport.

På PRI Pensionsgarantis begäran skall försäkringstagaren lämna de övriga uppgifter och referenser, som erfordras för PRI Pensionsgarantis prövning och administration av försäkringen.

Avgörande av tvist §8 Tvist mellan försäkringstagaren och PRI Pensionsgaranti skall avgöras enligt gällande lag om skiljeförfarande.

Ändring av villkoren §9 PRI Pensionsgaranti äger ändra dessa allmänna försäkringsvillkor med verkan från närmast följande kalenderårsskifte. Försäkringstagaren skall senast två månader före kalenderårsskiftet underrättas om ändringen. PRI Pensionsgaranti kan fullgöra sin skyldighet genom meddelande till den försäkringsgivare/försäkringsadministratör till vilken försäkringstagaren har att betala pensionspremier.

För försäkring som sagts upp innan de nya allmänna försäkringsvillkoren har trätt i kraft skall de tidigare gällande allmänna försäkringsvillkoren alltjämt gälla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *