Ett exempel på premiebestämd pensionsordning – kooperationen

Vad är Kooperationens Avtalsförsäkringar? Kooperationens avtalsförsäkringar gäller för dig som är anställd som arbetare inom kooperationen och övriga folkrörelser. Avtalet har träffats mellan KFO och LO. Avtalsförsäkringarna kompletterar det skydd du har enligt lag. Avtalet ger dig följande förmåner: tjänstepension, ersättning vid sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, utlandstjänstgöring och dödsfall.

Vad är Kooperationens avtalspension, KAP? KAP är den premiebestämda tjänstepensionen som gäller för dig som är anställd som arbetare inom kooperationen och övriga folkrörelser. Avtalet har träffats mellan KFO och LO. KAP kompletterar den allmänna pensionen. Premien, som betalas av din arbetsgivare från och med den månad du fyller 25 år, motsvarar 4,3 procent av pensionsmedförande månadslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp/12. Har du högre lön än så är premien 24 procent på den överskjutande lönedelen. Från 2012 är premien 4,5 procent av pensionsmedförande månadslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp/12 och 30 procent därutöver.

Vad är Pensionsvalet? Pensionsvalet sköter på uppdrag av bland andra KFO och LO administrationen för de anställdas val av ålderspensionen. Det är till oss som du i första hand ska vända dig när du har frågor som rör ditt val.

Hur vet jag att Pensionsvalet registrerat mitt val på rätt sätt? Så fort Pensionsvalet har registrerat ditt val kommer Pensionsvalet att sända dig en bekräftelse. På så sätt får du en kontroll på att Pensionsvalet har registrerat ditt val enligt dina önskemål.

Kan jag göra ett nytt val? Du kan när som helst göra ett nytt val. Använd blanketten ”Omvalsblankett” som du beställer under rubriken ”Beställ blankett” i vänstermenyn. Ett nytt val kan endast ske för framtida premier, det vill säga redan inbetalade pensionspremier står kvar i det försäkringsbolag där de placerats.

När måste valblanketten senast skickas in? Du har 30 dagar på dig att välja från det att du fått valblanketten från Pensionsvalet. Om du inte gör något val, kommer dina pensionspremier att förvaltas i en traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd hos Folksam Liv.

Vad händer om jag inte skickar in valblanketten eller skickar in den för sent? Då kommer dina pensionspremier att förvaltas i en traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd hos Folksam Liv. Du kan vid ett senare tillfälle välja att något annat valbart försäkringsbolag ska förvalta dina premier.

Varför tar Pensionsvalet ut en administrationsavgift?

Avgiften ska täcka Pensionsvalets kostnader för bl a information om pensionsavtalet, registrering av gjorda val, administration av val och ändringar samt fakturering och förmedling av premierna.

Vilken administrationsavgift tar Pensionsvalet ut? Du betalar 1,25 % av månadspremien för KAP till Pensionsvalet. Avgiften dras innan premien förmedlas till valt försäkringsbolag.

 

Efterlevandeskydd (återbetalningsskydd och KAP-familjeskydd)   Vad är återbetalningsskydd och vad kostar det? Återbetalningsskydd innebär att värdet av dina inbetalade pensionspremier utbetalas till din familj (förmånstagare) om du avlider. Att ha återbetalningsskydd påverkar värdet på din egen tjänstepension men kostar ingen extra avgift. Om du väljer att ha återbetalningsskydd blir din egen tjänstepension något lägre. För mer information kan du kontakta det försäkringsbolag som du är intresserad av.

Kan jag välja återbetalningsskydd vid ett senare tillfälle? Ja, men om du väljer återbetalningsskydd efter första möjliga valtillfälle och vill att skyddet ska gälla även för redan inbetalade premier måste du uppfylla vissa hälsokrav. Du kan dock välja återbetalningsskydd utan hälsoprövning inom 12 månader efter det att du gift dig, blivit sambo eller fått barn.

Om du vill välja återbetalningsskydd gör du det på en särskild omvalsblankett. Den kan du beställa under rubriken ”Beställ blankett” i vänstermenyn eller genom att ringa till Pensionsvalet på telefon 020- 650 111.

Hur utbetalas återbetalningsskyddet? Om du avlider innan du börjat ta ut din egen tjänstepension, betalas värdet av dina sparade pensionspremier ut som en tidsbegränsad pension under fem års tid till dina förmånstagare.

Avlider du efter det att du själv börjat få en livsvarig pension, betalas det återstående värdet ut under högst 20 år från dödsfallet. Om du avlider efter det att du börjat få en temporär (exempelvis femårig) pension, betalas det återstående värdet ut under den återstående tid som du valt för din egen tjänstepension.

Vad är KAP-familjeskydd? I KAP ingår automatiskt ett familjeskydd som under vissa villkor betalas ut till din familj (förmånstagare) om du avlider. Familjeskyddet betalas ut månadsvis under fem års tid med totalt två förhöjda prisbasbelopp per år.

Förmånstagare Enligt det generella förmånstagarförordnandet för återbetalningsskyddet och familjeskyddet sker utbetalning i första hand till din make, registrerad partner eller sambo och i andra hand till dina barn. Genom att själv anmäla ett särskilt förmånstagarförordnande kan du ändra ordningsföljden för hur pensionen ska betalas ut. Du kan även låta pensionen utbetalas till före detta make/registrerad partner/sambo eller barn till någon av dessa personer. Du kan inte välja annan förmånstagare än dessa personer.

Sparformer för tjänstepensionen

Kan jag byta försäkringsbolag i framtiden? Du kan när som helst göra ett nytt val. Använd blanketten som du beställer under rubriken ”Beställ blankett” i vänstermenyn. Ett nytt val kan endast ske för framtida premier, det vill säga redan inbetalade pensionspremier står kvar i det försäkringsbolag där de placerats.

Kan jag välja både traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring? Nej, du kan välja antingen traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring. Det innebär också att du bara kan välja ett försäkringsbolag.

Vad innebär traditionell pensionsförsäkring? I en traditionell pensionsförsäkring placeras dina pensionspremier av försäkringsbolagets förvaltare i syfte att skapa så bra avkastning som möjligt. Du garanteras ett visst försäkringsbelopp vid utbetalningen och har utöver detta möjlighet till högre pension genom återbäring som kan uppstå beroende på bland annat hur väl försäkringsbolaget lyckas i sin förvaltning av kapitalet. Återbäring är inte garanterad och kan öka eller minska.

Vad innebär fondförsäkring? I en fondförsäkring garanteras du inte någon avkastning på dina pensionspremier. Du väljer själv vilken eller vilka fonder som du vill spara i. De fonder som du kan välja bland får du själv skaffa information om från de olika försäkringsbolagen. Fondförsäkring innebär en högre risk, det vill säga värdet kan såväl stiga som sjunka, men ger också möjlighet till högre avkastning på dina pensionspengar, vilket kan ge en högre framtida pension.

Vilken sparform är bäst – traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring? Det går inte att ge något generellt svar på den frågan. Däremot kan det vara bra att känna till det som är specifikt för respektive sparform. I en traditionell pensionsförsäkring har du ingen möjlighet att själv påverka kapitalförvaltningen. Du garanteras ett visst försäkringsbelopp och har utöver detta möjlighet till återbäring.

I en fondförsäkring väljer du själv en eller flera värdepappersfonder för ditt sparande. Detta innebär en högre risk jämfört med traditionell pensionsförsäkring. Du har inte något garanterat försäkringsbelopp eller garanterad avkastning. I gengäld har du möjlighet till högre avkastning jämfört med en traditionell pensionsförsäkring.

Om jag väljer fondförsäkring, kan jag välja flera fonder då? Ja, du kan välja flera fonder för att sprida ditt sparande. Kontakta det valbara försäkringsbolag som du är intresserad av för mer information.

Kan jag ändra fondplaceringen vid ett senare tillfälle? Ja, du kan flytta hela eller delar av ditt sparande mellan de fonder som försäkringsbolaget tillhandahåller.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *