Begrepp vid skuldföring av ITP-planen

Alecta Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt är ett livförsäkringsbolag som förvaltar kollektivavtalade pensionsplaner. På uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK förvaltar företaget större delen av tjänstepensionen ITP 2 för cirka 30 000 kundföretag i det privata näringslivet. Avdragsprocent särskild löneskatt Vid beräkning av särskild löneskatt får avdrag göras för att kompensera företagen som tillämpar ITP 2 i egen regi för avkastningsskatten. Procentsatsen beräknas på ingående skuld. Se punkt J i beräkningsschemat för särskild löneskatt. Avgiftsbestämd pension Se premiebestämd pension Avgångspension Tjänstepension som betalas ut till en anställd före ordinarie pensionsålder enligt ett pensionsavtal med arbetsgivaren om att anställningen upphör i förtid. Tryggande av avgångspension kan ske i egen regi inom ramen för PRI Pensionsgarantis verksamhet, eller via ett försäkringsbolag. Avkastningsskatt Den ökning av pensionsskulden enligt ITP 2, som grundar sig på räntefaktorer (exempelvis uppräkning med diskonteringsräntan och inflationsuppräkning) betraktas som avkastning. Företaget betalar därför en schablonberäknad avkastningsskatt. Storleken på årets avkastningsskatt redovisas under sifferfakta. Betalningsskyldighet Enligt ITP 2 får pensionskostnaden inte överskrida en viss procent av den anställdes lön. Alla företag som tillämpar ITP 2 i egen regi står gemensamt för överskjutande kostnader. Betalningsskyldigheten återfinns på företagets saldo, och utgör företagets andel av dessa kostnader. Betalningsskyldigheten ingår som en av två komponenter i Kostnadsutjämningen. Den andra är Rätt till ersättning. Collectum Collectum är bildat på initiativ av arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK för att sköta administrationen kring ITP-planen. Diskonteringsränta Nuvärdet av företagets pensionsutfästelser beräknas med en diskonteringsränta. Pensionsskulden räknas månadsvis upp med denna ränta. Driftskostnader ITP 2 Två gånger per år – i april och oktober – faktureras de företag som tillämpar ITP 2 i egen regi driftskostnader för ITP 2. Uttaget baseras på föregående års utgående pensionsskuld samt på föregående års månatliga nyavsättning. Moms tas ut på driftskostnaderna.

Egenpension Den del av ITPK som avser dig själv kallas egenpension Familjepension i ITP För anställda med ITP 2 och med lön över 7,5 inkomstbasbelopp ingår pension till efterlevande änka, änkling, registrerad partner och barn. Premie för familjepensionen betalas till Alecta, och utfästelsen kan inte skuldföras i egen regi. Familjeskydd I ditt ITPK-val kan du välja familjeskydd, som betalas ut i fem år till dina efterlevande. Finansiell kostnad De totala pensionskostnaderna för företag som tillämpar ITP 2 i egen regi bör delas upp i två delar – rörelsekostnad och finansiell kostnad. Den finansiella kostnaden är ett mått på hur mycket pensionsskulden ökar till följd av ränteuppräkning och värdesäkring. Flytt av ITPK Individen har rätt att flytta sin ursprungliga ITPK till ett av de försäkringsbolag som är valbara för ITPK. När individen genomfört sin ITPK-flytt från ett företag som tillämpar ITP 2 i egen regi (sker via Collectum), får företaget en faktura från Collectum, som avser den flyttade förmånen. Förmånen som tidigare fanns i pensionsskulden registreras därefter om till det nya försäkringbolaget, och finns inte kvar i skulden. FPG (Pensionsgaranti) Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt har från den 1 januari 2010 gått samman med PRI Pensionstjänst AB. Det nya bolagets namn är Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt. FPG/PRI-modellen Tidigare använt begrepp för ITP 2 i egen regi, som försäkrades och administrerades av Försäkringsbolaget Pensionsgaranti och PRI Pensionstjänst AB. Fribrev Värdet av intjänad pensionsrätt. Fribrevshavare Personer som tidigare tjänat in pensionsrätt i företaget och ännu inte gått i pension. Fribrevsuppräkning Uppräkning av intjänad pensionsrätt, som kompensation för inflation. När det gäller ITP 2 är det Alectas styrelse som i december varje år beslutar hur stor eventuell uppräkning blir. Företagsegna utfästelser Pensionsutfästelser som inte är kollektivavtalade (såsom ITP). Det kan till exempel vara en tilläggsplan för de högsta cheferna i ett företag. Förmånsbestämd pension Ålderspension enligt ITP 2 är en förmånsbestämd pension, vilket innebär att individen garanteras pension som en viss procent i förhållande till slutlönen. Se även premiebestämd pension. Förmånstagare Den eller de personer som enligt ett förmånstagarförordnande i försäkringstagarens (eller den försäkrades) ställe har rätt till eventuellt försäkringsbelopp. Förmånstagare finns exempelvis i tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) och familjeskyddet i ITPK.

IAS (International Accounting Standard) En internationell redovisningsstandard som utfärdas av ett oberoende expertorgan, International Accounting Standards Board, IASB. Inkomstbasbelopp Det av basbeloppen i Sverige som följer förändringarna i den allmänna inkomstnivån i samhället. När det gäller ITP påverkar inkomstbasbeloppet i huvudsak lönegränserna som används för att beräkna pensionsförmånerna. Se även prisbasbelopp. ITP Industrins och handelns tilläggspension, utgår enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Arbetsgivaren kan välja mellan att försäkra ITP 2:s ålderspension i Alecta eller svara för den själv För vissa delar av ITP kan även andra alternativ väljas. Läs mer under ITP 1 och ITP 2 ITP 1 Personer som är födda 1979 eller senare omfattas av ITP 1, som är en premibestämd pension. Premien är 4,5 % av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % av lönen över 7,5 inkomstbasbelopp. Både ITP 1 och ITP 2 kan hanteras i egen regi. ITP 2 Personer som är födda före 1979 omfattas av ITP 2, som i huvudsak är en förmånsbestämd pension. Förmånen baseras på den anställdes slutlön, och ger 10 % av slutlönen mellan 0 och 7,5 inkomstbasbelopp, 65 % mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp och 32,5 % mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp. ITP 2 innehåller också en premiebestämd del, ITPK. Premien för ITPK är 2 % av den anställdes lön. Både ITP 1 och ITP 2 kan hanteras i egen regi. ITPK En premiebestämd kompletterande ålderspension som den anställde själv har möjlighet att påverka utformningen av. ITPK finns inom ramen för ITP 2. Den faktureras av Collectum, som vidarebefordrar premien till det bolag den anställde valt. Om en anställd inte gjort ett aktivt val, tecknas en försäkring i Alecta. Kapitalvärde Kapitalvärdet är ett individuellt beräknat nuvärde av den pensionsrätt som de anställda tjänat in. Kundföretag som tillämpar ITP 2 i egen regi får varje år kapitalvärdena specificerade per person. Kapitalvärde av pensionstillägg Ett nuvärde av de pensionstillägg som kommer att betalas ut till dem som är pensionärer i pensionsskulden. Värdet finns på PRI Pensionsgarantis kapitalvärdesspecifikation (kategori ålderspensionärer). Konsolideringsreserv Reserv som ingår i pensionsskulden för att säkerställa framtida inflation eller andra okända kostnader i framtiden. Ett schablonpåslag om 4 % av kapitalvärdet. Kostnadsutjämning Enligt ITP-planen får kostnaden för ITP-pension inte överskrida en viss procent av den anställdes lön. Alla företag som tillämpar ITP 2  i egen regi står gemensamt för överskjutande kostnader. Kostnadsutjämningen för det enskilda företaget framgår av PRI Pensionsgarantis saldo och består av två komponenter, nämligen betalningsskyldighet och rätt till ersättning.

Månatlig nyavsättning Varje månad tjänar de anställda in ny pensionsrätt hos ITP 2-företaget. Hur stor denna är per individ framgår av individspecifikationen till kapitalvärdet. I analys av pensionsskuld framgår hur mycket månatlig nyavsättning som påverkat skulden under analysperioden. Den månatliga nyavsättningen utgör en del av företagets pensionskostnad. Pensionsskuld Pensionsskulden kan ses som ett nuvärde av utfästelser om framtida pensionsutbetalningar och tas upp i företagets balansräkning. Den av PRI Pensionsgaranti beräknade pensionsskulden består av tre delar, kapitalvärde, konsolideringsreserv och särskilda värdesäkringsmedel. Pensionsstiftelse Pensionsstiftelsens förmögenhet fungerar som pant för arbetsgivarens pensionsåtaganden inom ramen för stiftelsens ändamål. En pensionsstiftelse är en självständig juridisk person. Pensionstillägg Utöver grundpensionen i ITP 2 utbetalas pensionstillägg till pensionärerna för att kompensera för inflation. Beslut om eventuell uppräkning tas av Alectas styrelse i december varje år. Premiebestämd pension En premiebestämd pension innebär att pensionsens storlek bestäms av hur stora försäkringpremier som betalats, avkastningen på dessa pengar och hur stora förvaltningsavgifter som tas ut av försäkringsbolaget. ITPK är en premiebestämd pension till skillnad från ITP 2:s ålderspension som är förmånsbestämd. Se även förmånsbestämd pension. PRI Pensionsregistreringsinstiutet PRI Pensionsregistreringsinstitutet, ideell förening har sitt ursprung i den första överenskommelsen om ITP, som nuvarande Svenskt Näringsliv, Unionen och Ledarna träffade 1960. Verksamheten i den ideella föreningen har överlåtits på PRI Pensionsgaranti och finansieras genom avgifter från kundföretagen. PRI Pensionstjänst AB PRI Pensionstjänst AB har från den 1 januari 2010 gått samman med Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt. Det nya bolagets namn är Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt. Prisbasbelopp Det finns två prisbasbelopp – prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp. De två prisbasbeloppen förändras i takt med inflationen. När det gäller pensionsförmåner påverkar prisbasbeloppen i huvudsak de lagstadgade försäkringarna. Se även Inkomstbasbelopp. PTK En samverkansorganisation för 27 medlemsförbund som representerar cirka 700 000 privatanställda tjänstemän. Rätt till ersättning Enligt ITP-planen får kostnaden för ITP 2-pension inte överskrida en viss procent av den anställdes lön. Alla företag som tillämpar ITP 2 i egen regi står gemensamt för överskjutande kostnader. Rätt till ersättning återfinns på företagets saldo, och utgör ersättning för företagets egna överskjutande kostnader. Denna post ingår som en av två komponenter i kostnadsutjämningen. Den andra komponenten är betalningsskyldighet.

Saldo Saldot är resultatet av företagets ekonomiska mellanhavanden med PRI Pensionsgaranti under året. Saldobeskedet skickas ut i samband med respektive företags bokslut, samt vid kalenderårets slut för företag med brutet bokslut. Saldo redovisas även i webbtjänsten. I företagets balansräkning tas beloppet upp som en kortfristig fordran på – alternativt skuld till – PRI Pensionsgaranti. Saldoränta Företag som tillämpar ITP 2 i egen regi får – alternativt får betala – ränta på de mellanhavanden som finns gentemot PRI Pensionsgaranti under året. Räntesatsen är preliminär under året. Den fastställs i december av PRI Pensionsgarantis styrelse. Sjukpension Sjukpension ingår i ITP-avtalet, och träder i kraft efter 90 dagars sjukdom. Om företaget köper försäkring i Alecta, får man premiebefrielse under sjuktiden. För företag som tillämpar ITP 2 i egen regi gäller samma sak, det vill säga ingen nyavsättning påverkar pensionsskulden under sjuktiden. Statslåneränta Den genomsnittliga statslåneräntan året före beskattningsåret används som ett schabloniserat mått för beräkning av företagets avkastningsskatt på pensionskapitalet. Särskild löneskatt – beräkningsschema Särskild löneskatt tas ut på arbetsgivarens kostnader för tryggande av pensionsutfästelser. Skatteunderlaget beräknas enligt särskilt löneskatteschema. PRI Pensionsgaranti tar varje år fram en lathund för beräkning av särskild löneskatt på pensionskostnader. Särskilda Värdesäkringsmedel Särskilda värdesäkringmedel är en del av pensionsskulden i ITP 2, som beräknas kollektivt för företaget. De avser en extra avsättning för värdesäkring av pensionerna eller till andra pensionsändamål. Medlen får endast tas i anspråk efter överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Från och med den 1 januari 2007 och tillsvidare avsätts inga nya särskilda värdesäkringsmedel. De tidigare reserverade värdesäkringsmedlen räknas dock upp med ränta. TGL TGL är en tjänstegrupplivförsäkring enligt ett särskilt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. TGL-försäkringen omfattar att ett inkomstskattefritt engångsbelopp betalas ut om den försäkrade avlider före pensioneringen. Tiotaggare En tiotaggare är en anställd vars årslön överstiger tio inkomstbasbelopp. Tiotaggare som omfattas av ITP 2 har i vissa fall rätt att välja alternativ ITP. Tjänstepension Pension som bekostas av arbetsgivaren. Uppräkning av intjänad pensionsrätt Uppräkning av intjänad pension görs som kompensation för inflation. Beslut om storleken på eventuell uppräkning av ITP 2 tas av Alectas styrelse i december varje år, kallas även fribrevsuppräkning. Ursprunglig ITPK ITPK som tjänats in innan individen valt egenpension. Ursprunglig ITPK saknar återbetalningsskydd och familjeskydd. Idag finns inget nyintjänande i ursprunglig ITPK, varken i Alecta eller enligt ITP i egen regi. Återbetalningsskydd Pension till efterlevande. Om den försäkrade avlider och har valt återbetalningsskydd, får familjen värdet av den intjänade pensionen. Finns till exempel inom ramen för ITPK. Ömsesidigt ansvar Delägarna  – de kreditförsäkrade företagen – i PRI Pensionsgaranti har ett ömsesidigt ansvar begränsat till 2 % av företagets pensionsskuld. Ansvaret kan endast tas i anspråk om PRI Pensionsgarantis egna kapital och obeskattade reserver är förbrukade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *