Inför valet 2010

  1. Varför anser ni att en pensionär skall rösta just på ert parti

 vid valet 2010? Vad skiljer ert program för pensionärer ifrån de andra partiernas?

 Övergripande driver vi en politik som handlar om allas vår framtid. Vi tror att många äldre med sin livserfarenhet särskilt ser vikten av detta. Det handlar bland annat om vikten av klimatfrågan och arbetet för en giftfri miljö för kommande generationers framtid. Vi vill ha en rörlig pensionsålder, med möjlighet att ta ut delpension för alla från 60 år. Åldersdiskriminering måste förbjudas, i likhet med annan diskriminering. Fler skulle stanna kvar längre i arbetslivet, och valfriheten att utforma sitt liv på ett sätt som passar varje individ skulle förbättras.

Andra viktiga frågor är inflytandefrågor, boende och närmiljö samt matfrågan.

Vi månar om frihetsfrågor, som tillgång till kollektivtrafik och att t ex bevara fungerande lokalsamhällen. När post, apotek, lokalhandel och annat stänger, och man alltmer hänvisas till stora köpcentrum blir vardagen svårare för många, inte minst äldre.

Vi arbetar också mycket med läkemedelsfrågan och vill t ex införa  ”Lex Gulli” – en plikt att anmäla misstänkt läkemedelsvanvård.

 I partiet finns nätverket Gröna Seniorer för medlemmar över 55 år, som bl.a vill utveckla och föra ut partiets äldrepolitik.

 

Införandet av jobbskatteavdraget har inneburit en skillnad mellan beskattningen av lön och andra ersättningar. Motivet är att det ska bli lönsammare att arbeta, men det slår orättvist mot pensionärer som har arbetslivet bakom sig. Miljöpartiet hade aldrig själva utformat en skattesänkning på det sättet som nu är gjort. Vi har tidigare sänkt inkomstskatten på ett sätt som kommit alla till del.

 

Vi är starkt kritiska till jobbskatteavdraget som skapat en klyfta mellan skatt på pension och arbete.  I vår höstbudgetmotion 2009 sade vi nej till det fjärde steget i jobbskatteavdraget och föreslog samtidigt att skatten för pensionärer ska sänkas med ytterligare 1 miljard kronor jämfört med regeringens förslag. Genom dessa två förändringar tar vi ett första steg för att minska skatteskillnaden mellan skatt på pension och skatt på arbete.

Samtal pågår för närvarande inom oppositionen om skattepolitik och en gemensam hållning inför kommande mandatperiod. Detta kommer att presenteras i god tid innan valet.

För att värna dem med lägst pension vill vi också höja den andel av bostadskostnaden som räknas in vid beräkning av bostadstillägg. Att höja ersättningen i bostadstillägget är ett sätt att rikta ersättning till dem som behöver den eftersom det är ett behovsprövat bidrag. Miljöpartiet vill också höja den skäliga levnadsnivån. Att höja den skäliga levnadsnivån är viktigt eftersom det förbättrar situationen för dem som har de allra sämsta ekonomiska villkoren. Det medför en höjning av såväl äldreförsörjningsstödet som det särskilda bostadstillägget och gagnar dem som inte ens kommit upp i full garanti­pension.

 

 2. Vad är felet med dagens pensionssystem och hur skulle ni vilja förändra det i framtiden?

Pensionärernas ekonomi är inte enbart byggd på pensionen utan också skattesystem och tillägg ( tex bostadsbidrag och äldreförsörjningstöd ). Det behöver ses i en helhet. Miljöpartiet poängterar vikten av långsiktighet och breda överenskommelser och därför driver vi att pensionssystemet ska utvärderas. Vilka effekter har pensionssystemet givit för olika grupper på sikt, både ur ett jämställdhetsperspektiv och ur ett socioekonomiskt perspektiv och med det som grund föreslå förändringar. Har det fungerat som det var tänkt, får pensionärerna rimlig uppräkning av pensionen, är det flexibelt så att individer kan arbeta mindre när barnen är små och mer i andra skeden i livet, ger det stimulans för enskilda att arbeta efter att de fyllt 65 år, är det ett hållbart system både socialt och ekonomiskt och är nivån på garantipensionen tillräcklig?

Vi bejakar den grundtrygghet som finns inbyggd i systemet och den ekonomiska tanken om långsiktigt hållbart finansiellt. Vi stödjer inte ett reformerat ATP system. Miljöpartiet har i vårt budgetförslag från i höstas sagt nej till fjärde jobbskatteavdraget och föreslagit att skatten för pensionärer sänks med ytterligare en miljard utöver regeringens förslag.

Det är viktigt att alla partier i riksdagen får information om huruvida pensionssystemet fungerar som det är tänkt, inte bara de fem i kontrollgruppen. Ger pensionsreformen ett långsiktigt hållbart system både socialt och ekonomisk som går att förena med ett ekologiskt hållbart samhälle?

En skillnad mot övriga partier är att vi också motionerat om hur pensionspengarna förvaltas och om hur de idag bidrar till att konservera ett fossilberoende samhälle. Något som vi vill ändra på genom att samtliga fonder som ingår eller vill ingå i premiepensionsutbudet ska deklarera social, etisk och miljömässig policy för investeringsverksamheten. Se motion http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GX02Sf7 I England införde regeringen fr.o.m. juli 2000 att alla engelska pensionsfonder ska deklarera ”social, ethical and environmental policies”. Vi bör kunna göra detsamma.

Om en fond uppfyller ”compliance”, dvs. efterlevnad av lagar och konventioner, är det en viktig nivå. Men det finns fonder som vill gå längre, och de medverkar därmed både direkt och indirekt till förändring. Ur konsumenters synvinkel behöver därför också ställningstaganden göras tydliga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *