Ordlista uppdaterad !

Allemansfond(en sorts aktiefond). Tanken var att den stora allmänheten skulle spara i fonder.  Lägre skatter än för andra kapitalinkomster en skattefrihet som togs bort 1990.
Allmän pension: Inkomstpension, premiepension och garantipension.
A-aktie: aktie med högre röstvärde än B-aktie
Aktier: En ägarandel i ett aktiebolag. Den som äger en aktie får rösta på aktiebolagets stämma. Aktieägaren får del av företagets ev.vinst.
Aktiefond: Placerar minst 75 % av fondpengarna i olika börsnoterade aktier.
Aktiekurs Priset som en aktie handlas för vid ett visst tillfälle.
Aktieportfölj: Det samlade aktieinnehav som en aktieägare har. Genom att inte lägga alla ägg i samma korg kan man sprida riskerna.
Aktieutdelning: vinst I aktiebolag som delas ut till aktieägare i förhållande till aktieinnehav.
Aktivitetsersättning: Det som tidigare kallades förtidspension har nu ersatts av sjukersättning för personer mellan 30 och 63 år och av aktivitetsersättning för dem mellan 19 och 29 år.
Allmän pensionsavgift: Den pensionsavgift som du betalar själv, och som arbetsgivaren drar tillsammans med skatten.
Allmän tilläggspension (ATP) En del av det gamla pensionssystemet. De som är födda mellan 1938 och 1953 får en del av sin pension från ATP-systemet. ATP:ns storlek avgörs av de femton bästa inkomståren som en person har haft.
AP-fond :Allmänna pensionsfonden, statlig fond som förvaltar de pengar vi betalar in som avgifter till ålderspensionen. Är uppdelad i sju delfonder.
Avdragsgill premie :Avgifter som du betalat till en privat pensionsförsäkring eller individuellt pensionssparande (IPS) får du dra av från inkomst av tjänst i deklarationen.
Avtalspension :En pension utöver den statliga som fack och arbetsgivare har kommit överens om
B-aktie: aktie med lägre röstvärde än A-aktie
Barnår :Alla som får barn tjänar in extra pension under fyra år.
Basbelopp :Ett belopp som fastställs årligen av regeringen och som används som grund för att beräkna pension och andra sociala förmåner.
Blandfond: Fond som placerar i både räntebärande papper och aktier. Att ha sina pensionspengar i en blandfond är ett sätt att fördela riskerna vid upp och nedgång.
Börshandlad fond: En fond som handlas över börsen som en aktie.
Deflation: Motsats till inflation. Värdet på dina pengar ökar.
Dow Jones Index: The Dow Jones Industrial Average (DJIA). Amerikanskt aktieindex. Visar hur den finansiella marknaden i USA mår.
Efterlevandeskydd, -pension:Ger din familj pengar om du skulle avlida i förtid
Emission: Utgivning av nya aktier.
Etisk fond: Fond som placerar i olika företag med s.k. etiska värderingar. Bygger på internationella överenskommelser i FN avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöfrågor.
Fast ränta: Motsatsen till rörlig ränta . Samma ränta under en bestämd tid.
Finansinspektionen (FI): Svensk statlig myndighet. Har tillsyn över den finansiella marknaden.
Folkpension :Grundpension, lika stor för alla, som ingick i det gamla pensionssystemet
Fond: Samling av aktier och/eller räntebärande värdepapper. Du äger en del av den fond du placerar dina pengar i. En fond har aktier och värdepapper i många olika företag och riskerna sprids på så sätt. som ger
Fond-i-Fond: Är en fond som innehåller andelar i minst två andra fonder. Riskerna minskas ytterligare. Nackdelen är oftast att denna slags fond har högre förvaltningsavgift.
Förmånsbestämd pension :Pensionsbeloppet bestäms av hur hög lön du har när du pensioner
Försäkringskassan :Myndighet med kontor runtom i landet som ansvarar för utbetalningen av socialförsäkringar, exempelvis ersättning till sjuka och handikappade.
Förtidspension :Det som tidigare kallades förtidspension har nu ersatts av sjukersättning för personer mellan 30 och 63 år och av aktivitetsersättning för dem mellan 19 och 29 år.
Garantipension :En garanterad minimipension för dem med låga eller inga inkomster.

Hedgefonder: Olika specialfonder. Gemensamt är att de har friare regler för sina placeringar än exempelvis aktiefonder. De tar ofta höga risker i sin strävan att alltid få riktigt hög vinst

 Indexfond: Är en aktie- eller räntefond. Försöker ligga så nära index som möjligt. Låga förvaltningskostnader. Kallas också passiv fond.
Ideell fond: Avsätterdel av avkastningen till ideella föreningar. 
Inflation: Motsats till deflation. Dina pengar förlorar i värde.
Inkomstpension: Alla som deklarerar inkomst betalar 18,5% av inkomsten i pensionsavgift. 16 % av avgiften går till inkomstpension och 2,5 % till premiepension.
IPS :Individuellt pensionssparande.
ITP :En avtalspension för tjänstemän i privat sektor. Står för industrins och handelns tjänstepension.
ITP-K: Ett komplement till ITP där den försäkrade själv får välja vilket bolag som ska förvalta pengarna.
Kollektivavtal :Avtal mellan arbetsgivare och löntagarorganisation om löner, anställningsvillkor och annat som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetande.
Livränta :Regelbunden utbetalning enligt pensionsavtal.
Löntagarfonder: Från början ett förslag från LO som syftade till att öka fackförbundens inflytande . Läntagarna skulle äga andelar i näringslivet. Avvecklades i början av 1990-talet och fondpengarna fick förstärka pensionssystemet.
NASDAQ: National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Amerikansk aktiebörs som i huvudsak sysslar med högteknologiaktier.  
Nikkei: Japanskt aktieindex. Kallas även Nikkel 225 eftersom det omfattar 225 av de största aktierna på Tokyobörsen
Nyemission: Ett sätt för aktiebolag att få in nytt kapital.
OMX: Den nordiska börsen.
PA-03 :Avtalspension för statligt anställda.
Pensionsbolag :Bolag som förvaltar pensionspengar.

Pensionsgrundande inkomst : Förutom inkomst från tjänst även sjukpenning, föräldrapenning och arbetslöshetsersättning.
PFA :Avtalspension för kommunalanställda.
PPM: Ansvarar för frågor om premiepension.
Premie : Avgift
Premiepension: Den del av pensionen som du själv får investera.
Premieobligation: Statsobligation. Du får alltid minst pengarna tillbaka med det finns även en mindre vinstchans.
Privat pensionsförsäkring :Tecknas av privatpersoner själva. Premien får dras av i deklarationen. Punkt: Enhet som används vid kurs- eller börsnoteringar. En punkt betyder en hundradels procent.
Reporänta: Styrräntan som bestäms av Riksbanken. Styr den ränta som bankerna kan ta ut för ditt bostadslån.
Ränta: Pris för att få låna pengar
Räntebärande papper: Värdepapper, exempelvis obligationer.
Räntefonder: Fonder som placerar 100 % i räntebärande värdepapper.
Räntesatsen: Räntans förhållande till lånat belopp och tid.
Rörlig ränta:Ränta som styrs av marknadsräntan och därför rör sig upp och ned i takt med detta.
SAX: Gamla namnet på Stockholmsbörsens automatiska system för aktiehandel.
Saf-LO-avtalspension : Avtalspension för privatanställda inom LO-området.
Sjukersättning :Det som tidigare kallades förtidspension har nu ersatts av sjukersättning för personer mellan 30 och 63 år och av aktivitetsersättning för dem mellan 19 och 29 år.
Sjuklön : Den ersättning som arbetsgivaren betalar ut de 14 första dagarna av sjukdomen (första dagen är en karensdag och ger ingen ersättning).
Sjukpenning : Ersättning som betalas ut enligt den allmänna sjukförsäkringen, från sjukdomens femtonde dag.
Split: Dela upp en aktie i mindre delar.
Tilläggspension : Nytt namn för det som i det gamla pensionssystemet hette folkpension och ATP.
Tjänstepension : En pension som arbetsgivaren betalar in. Om den grundas på överenskommelser mellan fack och arbetsgivare kallas den avtalspension.
Återbetalningsskydd : Betyder att den försäkrades efterlevande får tillbaka sparade pengar om försäkringstagaren skulle avlida innan han eller hon fått hela pensionen.

 

Artikeln bygger på uppgifter från DN, Aftonbladet ,  Försäkringskassan , Riksförsäkringsverket , m.fl.

För uppgifternas riktighet ansvaras ej.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *