Svea Hovrätt: Tjänstepensionskapital kan omfördelas i tiden genom kollektivavtal

SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0118 DOM 2021-04-23 Stockholm Mål nr T 7752-19 Dok.Id 1671438

Skatterättsnämnden; tillämpning av kompletteringsregeln vid garantier som understiger 100 %

För vilken kostnad – vid en avgiftsbestämd pensionsutfästelse – får en arbetsgivare göra avdrag vid tillämpning av kompletteringsregeln, en skatteregel som medger arbetsgivare att, för personer med eftersatt pensionstryggande, i efterhand och med avdragsrätt korrigera vad som brister, upp till vissa angivna nivåer bestämda av tjänstetid och lön. […]

Liberalerna förstår inte flytträttsproblematiken

Liberalerna vill i en motion införa en vidare flytträtt för pensionsförsäkringar än de regeringen föreslår. Antagligen söker partiet profilfrågor och önskar göra sig attraktivt för de grupper som önskar en subventionerad flytträtt. Förslaget från L innebär bl a att den som flyttar inte behöver betala de kostnader flytten […]

En skillnad på differensen? Beskattning av pension som utbetalas på grund av pensionsplaner inrättade av Världsbanken och FN

Frågan om beskattning av utbetalning från FN:s pensionsfond har prövats av Högsta förvaltningsdomstolen 2018-06-26, HFD 2018 ref. 43 (se Skatteverkets rättsfallkommentar). HFD bekräftar den syn Skatteverket har i frågan. Nytt: 2019-04-03 Frågan om beskattning av utbetalning från Världsbankens pensionstrust har prövats av kammarrätten i Stockholm 2019-03-11, mål nr 4329-18. […]

FI byter fot

Försäkringsförmedlare är en utsatt grupp som enligt lag har att uppfylla en mängd krav; deras verksamhet ska bl a omfattas av ansvarsförsäkring som täcker förmedlarbegreppet (försäkringsformen är en bristvara), de ska äga av annan testade kunskaper inom området för sitt tillstånd (med krav om löpande uppdateringar och förnyade […]

S & P värdering av inverkan av ofonderade pensioner i pelare I

The Impact Of Unfunded Pension Liabilities On The Credit Quality Of International Local And Regional Governments   This criteria applies to all local and regional governments rated outside of the U.S. Standard & Poor’s evaluates the credit quality of international local and regional governments (LRGs) based on the […]

Kammarrätten Jkpg medgav återköp av pensionsförsäkring

YRKANDEN M.M. Försäkringstagaren yrkar att han ska medges dispens för återköp av sin pensions- försäkring hos Länsförsäkringar Mäklarservice.   Skatteverket motsätter sig bifall till överklagandet. Verket vitsordar dock numera att försäkringstagaren är på obestånd.   VAD PARTERNA ANFÖRT Försäkringstagaren Han var tidigare verksam i ledningsgruppen för ett bolag […]

Van Hulle om utveckling av försäkringslagstiftning på EU-nivå

Perspektiv på utveckling av försäkringsreglering på EU-nivå   A starting point to any discussion on insurance regulation must be the initiatives at the global level following the financial crisis. The International Association of Insurance Supervisors (IAIS) has been working to develop a global approach to insurance supervision, of […]

Pension vid 75 år, första steget – pensionsåldersutredningen?!

Längre liv, längre arbetsliv De flesta inser antagligen att när vi lever längre måste vi arbeta längre, annars blir försörjningsbördan efter hand omöjlig för dem som arbetar. Om sysselsättningsgraden fortsätter att minska i samma takt som under de senaste 30 åren kommer 100 sysselsatta att behöva försörja 100 […]

Förvaltning av pensionsmedel, risk och möjlighet

Allmänt En av de viktigaste lärdomarna i modern portföljteori är betydelsen av diversifiering. Enligt teorin kommer marknaden, i jämvikt, att belöna investerare som utsätter sig för risk. Marknaden kommer dock inte att belöna investerare som håller ineffektiva portföljer, dvs. utsätter sig för risk som kan elimineras bort med […]